ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

HOOFDSTUK 05

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN


05.0.1 BEGRIPPEN 

05.0.10 Begrippen: algemeen

 

01 Omvang hoofdstuk Bouwplaatsvoorzieningen
Het hoofdstuk Bouwplaatsvoorzieningen betreft het geheel van
leveranties en werkzaamheden nodig, om het werkterrein
geschikt te maken en te houden voor bouwwerkzaamheden
zoals:
– bouwplaatsinrichting;
– maatvoering;
– tijdelijke bemaling en tijdelijke drainage;
– tijdelijke damwanden en tijdelijke paalfunderingen;
alsmede beschikbaarstellingen en dienstverleningen vanwege
de aannemer.

 

02 Proeven
De in de bepalingen tussen haakjes geplaatste, cursief gedrukte
cijfers verwijzen naar de desbetreffende voorschriften voor de
uitvoering van de proeven, zoals deze zijn opgenomen in Bijlage
III van de STABU-Standaard 2012.

03 Draineerzand
Onder draineerzand wordt verstaan mineraal materiaal waarbij:
– van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) het gehalte aan
   minerale deeltjes door zeef 63 μm (2) ten hoogste 5% bedraagt;
– van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) het gloeiverlies
   (proef 28), ten hoogste 3% bedraagt;
– de fractie op zeef 250 μm (proef 11.0) ten minste 50 % bedraagt.

04 Maatvoering van het werk
Maatvoering van het werk betreft het geheel van werkzaamheden
en voorzieningen nodig voor situering van het werk in zijn
omgeving.

05 Peil P.
Onder het peil P. wordt verstaan een horizontaal vergelijkingsvlak
dat in het bestek nader is vastgelegd.

06 Tijdelijk bemaling en tijdelijke drainage
Tijdelijke bemaling en tijdelijke drainage betreft het geheel van
werkzaamheden en voorzieningen, nodig voor het in het werk
brengen, bedrijfsgereed maken, in stand houden en verwijderen
van bemaling en drainage voor zover en voor zolang dit voor
de uitvoering van het werk nodig is.

07 Drainage
Onder drainage wordt verstaan de in de grond gelegen drainage
ten behoeve van de beheersing van de grondwaterstand.

08 Open bemaling
Onder open bemaling wordt verstaan een bemaling ter verlaging
van de vrije waterspiegel dan wel een bemaling ter verwijdering
van hemelwater en uittredend grondwater.

09 Bronbemaling
Onder bronbemaling wordt verstaan een bemaling ter verlaging
van de grondwaterstand door middel van aangebrachte
horizontale of verticale fi lters.

10 Spanningsbemaling
Onder spanningsbemaling wordt verstaan een bemaling ter
verlaging van de stijghoogte van het spanningswater in een
watervoerend grondpakket onder een slecht waterdoorlatende
laag door middel van aangebrachte horizontale of verticale fi lters.

11 Retourbemaling
Onder retourbemaling wordt verstaan een voorziening bestaande
uit een of meer injectieputten waarmee water in de grond
wordt gebracht.

12 Open bemalingsput
Onder een open bemalingsput wordt verstaan een put die in verbinding
staat met de buitenlucht.

13 Gesloten bemalingsput
Onder een gesloten bemalingsput wordt verstaan een put die
niet in verbinding staat met de buitenlucht.

14 Instandhouden bemaling
Onder instandhouden van bemaling wordt verstaan de periode
tussen het moment waarop de wateronttrekking begint tot het
moment waarop deze wordt beëindigd. Voorgeschreven onderbrekingen
van de wateronttrekking worden tot het instandhouden
gerekend.

15 Tijdelijke damwanden en tijdelijke paalfunderingen
Tijdelijke damwanden en tijdelijke paalfunderingen betreft het
geheel van werkzaamheden en voorzieningen van damwanden
of paalfunderingen die ten behoeve van het werk worden aangebracht,
in stand worden gehouden voor zover en voor zolang
dit voor de uitvoering van het werk nodig is en daarna weer worden
verwijderd.

16 Heien
Onder heien van palen of damplanken wordt verstaan het aanbrengen
daarvan door middel van slagenergie.

17 Trillen

Onder trillen van palen of damplanken wordt verstaan het aanbrengen
daarvan door middel van centrifugale kracht.

18 Drukken
Onder drukken van palen of damplanken wordt verstaan het
aanbrengen daarvan door middel van statische kracht.

19 Voorboren, voorheien
Onder voorboren of voorheien wordt verstaan het met behulp
van een hulpstuk doorbreken van in de bodem aanwezige obstakels.

05.0.2 EISEN EN UITVOERING

05.0.20 Eisen en uitvoering: algemeen

01 Verplaatsen meetpunten
Indien uitwissing of verplaatsing van de door de directie aangegeven
meetpunten niet is te voorkomen, moeten deze punten
door de aannemer worden verplaatst. De nieuwe meetpunten
moeten door de directie als vaste punten worden goedgekeurd.

02 Afsluiters
Afsluiters moeten zodanig in het leidingstelsel zijn aangebracht
dat iedere pomp of injectieput afzonderlijk aan- en afgekoppeld
kan worden.

03 Twee of meer pompen
Indien twee of meer pompen op een afvoerleiding moeten worden
aangesloten moet iedere pomp zijn voorzien van een terugslagklep.

04 Terughevelen van water
Indien de mogelijkheid van terughevelen van water bestaat,
moet de afvoerleiding zijn voorzien van een terugslagklep.

05 Elektrische bemaling
Bij elektrische bemaling moet de voeding op een afzonderlijke
groep zijn aangesloten.

06 Inkorten
Inkorten aan de punt van een paal of damplank mag niet zonder
toestemming van de directie plaatsvinden.

07 Messing
Damplanken moeten in de grond zijn gebracht met de messing
gericht naar de volgende in te brengen damplank.


05.0.3 INFORMATIE-OVERDRACHT

05.0.30 Informatie-overdracht: algemeen

01 Ontvangstbevestiging
Bij beschikbaarstelling door de aannemer tekent de directie
voor ontvangst. Bij terugbezorging van het ter beschikking
gestelde tekent de aannemer voor ontvangst.

02 Meetpunt of meetlijn
Vanwege de directie moet op of in nabijheid van het werkterrein
duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar ten minste één meetpunt of
meetlijn zijn aangeven waarvan de horizontale en de verticale
maten van het werk kunnen worden afgeleid.

05.0.4 RISICOVERDELING EN GARANTIES

05.0.40 Risicoverdeling en garanties: algemeen

01 Drooghouden
Het drooghouden van het werkterrein of delen daarvan door een
andere bemaling dan open bemaling kan, tenzij dit in het bestek
is voorgeschreven, niet zonder bijbetaling van de aannemer
worden verlangd.

02 Tijdelijke damwanden en tijdelijke paalfunderingen
Het aanbrengen van tijdelijke damwanden en/of tijdelijke paalfunderingen
kan, tenzij dit in het bestek is voorgeschreven, niet
zonder bijbetaling van de aannemer worden verlangd.

05.0.5 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

05.0.50 Bijbehorende verplichtingen: algemeen

01 Maatvoering aansluiting van het werk
Opmetingen benodigd voor het passend laten aansluiten van
het werk op bestaande constructies behoren tot het werk van de
aannemer.

05.0.6 BOUWSTOFFEN05.0.7 MEET- EN VERREKENMETHODEN