ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Controle bestekboek

 

***”Vertrouwen is goed, controle is beter.”***


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid om een bestekboek, of een onderdeel daarvan, gebaseerd op de STABU-besteksystematiek, inhoudelijk te laten beoordelen. Hierbij kan het gaan om zowel een bestekboek van een bureau- of moederbestek als om een projectbestek.

 

Doelgroep

De controle is bestemd voor:

 • licentiehouders van de Stichting STABU zoals architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers van projecten waarvoor een bestekboek is/wordt geschreven zoals de overheid, woningcorporaties, projectontwikkelaars;
 • ontvangers van bestekboeken zoals aannemers- en installatiebedrijven;
 • ontvangers van delen van een bestekboek zoals onderaannemers, leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • directievoerders die toezicht op de naleving van de overeenkomst conform een bestekboek moeten houden.

Doel

Na de controle van een bestekboek wordt de aanvrager geacht:

 • de voetangels en klemmen in het bestekboek te kunnen herkennen;
 • het bestekboek kritisch te kunnen beoordelen op inhoud;
 • kennis te hebben vergaard van die administratieve en technische zaken die grote invloed hebben op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tussen partijen;
 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen ("traditioneel", "innovatie", "bouwteam" etc.) in de bouw in het algemeen;
 • enig inzicht te hebben in publicaties als normen, praktijkrichtlijnen, ISSO-publicaties, CUR aanbevelingen, CE-markering etc. waaraan bestekteksten kunnen worden gerelateerd;
 • in beperkte mate op de hoogte te zijn van het toepassen van de technische bepalingen uit de STABU-Standaard 2012 en de administratieve bepalingen uit de UAV 2012;
 • globale kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals waarborgregelingen die een relatie tot het bestekboek hebben;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het bestekboek;
 • inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt aanbiedt ten behoeve van het opstellen/screenen van bestekteksten;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over het bestekboek;
 • inzicht te hebben in het verschil tussen vraag en aanbod(bestek) specificaties en het lezen ervan;
 • diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het werken met het bestekboek vereenvoudigen;
 • theoretisch in staat te zijn, met de opgedane kennis, een risicoanalyse op te kunnen stellen;
 • vrije tekst in een bestekboek kunnen traceren.

Werkwijze

Na acceptatie van de offerte dient u het onderhavige bestekboek minimaal 1 week voorafgaand aan de doorneemochtend te e-mailen naar hmiltenburg@aspectibus. Dit mag zowel in stb (Kubus), suf (STABU Uitwissel Formaat) als in Pdf formaat. Het bestekboek zal in de dagen voorafgaand aan de doorneemochtend digitaal van commentaar worden voorzien. Op de doorneemochtend zelf worden deze bevindingen met de aanvrager inhoudelijk doorgenomen. 

 

Afsluiting

Na afloop van de doorneemochtend wordt het digitale exemplaar van het onderhavige bestekboek, met eventuele aanpassingen naar aanleiding van de doorneemochtend, per e-mail aan de aanvrager ter beschikking gesteld.

 

Programma/inhoud

De volgende drie soorten controles zijn te onderscheiden:

 1. controle van het administratieve juridische gedeelte van het bestekboek oftewel de ‘VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN’. Deze controle betreft  met name de juridische aspecten van het onderhavige bestekboek. Ook zal een blik worden geworpen op hoofdstuk  ‘BOUWPLAATSVOORZIENINGEN’ en de opmaak van het bestekboek;
 2. controle van het ‘gehele’ bestekboek van een relatief eenvoudig project. Dit is een integrale controle waarbij eveneens delen van de werkbeschrijving inhoudelijk worden meegenomen;
 3. controle van het ‘gehele bestekboek’ waarbij de inschakeling van derden noodzakelijk is. Het betreft hier dikwijls een bestekboek van een complex werk of installatietechnische werksoort. 

Beoordelaar

Groepsgrootte

Bij de doorneemochtend mogen in beginsel maximaal 3 deelnemers namens de aanvrager aanwezig zijn.

 

Duur

De doorneemochtend duurt van 9.15 tot 12.00 uur. Aspectibus zorgt voor koffie- en thee. Tussen 12.00 en 12.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

 

Plaats en data

De doorneemochtend vindt plaats in het Prins Gebouw op de eerste etage bij het Color Business Center Apeldoorn (ColorBC), locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn. De datum van de doorneemochtend is:

 • in overleg met u te bepalen.

Kosten

De kosten voor een controle zijn:

 • € 458,-- excl. BTW behorende bij controle soort 1;
 • € 574,-- excl. BTW behorende bij controle soort 2;
 • € 690,-- excl. BTW behorende bij controle soort 3.

 

Prijsstelling 2019, excl. BTW. Hier zijn de uitgebreide voorbereiding bij inbegrepen en dit is inclusief koffie/thee en lunch bij de doorneemochtend. Op de controle zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

 

Aanmelding

Inschrijving voor een controle gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze controle is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).

Meer informatie

Meer informatie over deze dienstverlening is verkrijgbaar bij Aspectibus, telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursusaanbod en andere dienstverleningen beschikbaar.