ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)


‘Actualiteit in wet- en regelgeving in de B&U-sector’


Inleiding

De cursus Actualiteit in wet- en regelgeving in de B&U-sector is speciaal bedoeld voor hen die graag bijgeschoold willen worden over de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving in deze sector. Door middel van deze ééndaagse cursus bent u weer geheel op de hoogte van de stand van zaken aangaande vigerende en toekomstige wet- en regelgeving. 

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers; fabrikanten en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.


Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen te beschikken over minimaal MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

 

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • geïntroduceerd te zijn in de actuele contractvormingen ("traditioneel", "innovatief", "bouwteam", "PPS", etc.) in de bouw;
 • inhoudelijk bekend te zijn met de actuele wet- en regelgeving in de bouw;
 • vertrouwd te zijn met nieuwe aanbestedingsprocessen;
 • kennis te hebben van actuele pseudo-regelgevingen;
 • inzicht te hebben in actuele publicaties aangaande nieuwe wet- en regelgeving;
 • inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt momenteel aanbiedt omtrent wet- en regelgeving;
 • kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.

 

Studielast

 

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

 

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

 

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

 

Programma/inhoud

 • Wet Kwaliteitsborging;
 • "nieuwe" contractvormen in de bouw zoals geïntegreerde contractvorming (UAV-GC 2005);
 • herziening van de U.A.V. 1989 en de UAVTI 1992 in de UAV 2012;
 • aanpassingen in de Wet ketenaansprakelijkheid (WKA);
 • de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV);
 • wijzigingen in het voormalig GIW, consumentbescherming, ten gevolge van de titel Aanneming van Werk uit het Burgerlijk Wetboek;
 • integriteitsverklaringen (BIBOB en COVOG);
 • wijzigingen op hoofdlijnen in de Woningwet, Bouwbesluit;
 • het Indieningbesluit en de welstandsnota etc.;
 • CE-markering en KOMO;
 • het Besluit Bodemkwaliteit versus het Bouwstoffenbesluit (BSB);
 • geschillenbeslechting;
 • rechtverhouding opdrachtgever-adviseur (DNR 2011);
 • Aanbestedingswet 2016, het ARW 2016 en de Gids proportionaliteit;
 • innovatief aanbesteden en elektronisch veilen;
 • Europese Richtlijn 2014 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 • titel 12 van boek 7, de nieuwe titel "Aanneming van werk" uit het Burgerlijk Wetboek, de (pre)contractuele waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid na de oplevering;
 • actualiteit in pseudo-regelgeving (WoonKeur, Politiekeurmerk, Zonnewoning etc.);
 • nieuwste STABU-Standaard 2012;
 • wijzigingen verzekeringsrecht;
 • de grondroerdersregeling (WIUON);
 • wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit, de Tilnorm;
 • wijziging fiscale wetgeving;
 • behandeling van het eigen opgestelde specifieke leerdoel;
 • tips en trucs.

 

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

 

Begeleider cursisten

 

Groepsgrootte

 

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

 

Plaats en data

De cursus wordt gehouden in het Prins Gebouw op de eerste etage bij het Color Business Center Apeldoorn (ColorBC), locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 • dinsdag 14 januari 2020 (week 3);
 • dinsdag 14 april 2020 (week 16);
 • dinsdag 17 september 2019 (week 38).

 

Cursuskosten

 

De kosten voor deze cursus zijn € 452,-- (prijsstelling 2019) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Cursussen" van toepassing.

 

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

 

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

 

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).

 

Erkenning

 

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

 

Meer informatie

 

Meer informatie over deze cursus is verkrijgbaar bij Aspectibus, telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursusaanbod beschikbaar.