ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

 

‘Bestekken lezen in de B&U-sector’


 

***de Nederlandse cursus over het doorgronden van ingewikkelde bestekken***

 

Inleiding

Hoe kunt u bij het lezen van projectbestekken - en met name van de (aanvullende) administratieve bepalingen - onderscheiden waar de risico's en de onduidelijkheden zitten? Waar zitten de voetangels en klemmen in de projectbestekken? Welke onderdelen van het contract vragen speciale aandacht omdat daar grote financiële consequenties uit kunnen voortvloeien? De voor u meest relevante onderdelen die in het bestek (contract) voorkomen worden helder toegelicht tijdens de cursus bestekken lezen in de B&U-sector.

                                                                                                      

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • gebruikers, direct en indirect, die werken met bestekken in de B&U-sector zoals architecten- en ingenieursbureaus, de opdrachtgevende overheid;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers- en installatiebedrijven;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen die in bestekken worden voorgeschreven;
 • systeemhuizen die bestekssoftware leveren;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.


 

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen te beschikken over minimaal MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

 

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • de voetangels en klemmen in projectbestekken te kunnen herkennen;
 • projectbestekken kritisch te kunnen beoordelen op inhoud;
 • kennis te hebben vergaard van die administratieve en technische zaken die grote invloed hebben op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tussen partijen;
 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in bestekken voor de woning- en utiliteitsbouw;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen ("traditioneel", "innovatie", "bouwteam" etc.)  in de bouw in het algemeen;
 • enig inzicht te hebben in publicaties als normen, praktijkrichtlijnen, ISSO-publicaties, CUR aanbevelingen etc. waaraan bestekteksten kunnen worden gerelateerd;
 • in beperkte mate op de hoogte te zijn van het toepassen van de technische bepalingen uit de STABU-Standaard 2012 en de administratieve bepalingen uit de UAV 2012;
 • globale kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals waarborgregelingen die een relatie tot het bestek hebben;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het bestek;
 • inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt aanbiedt ten behoeve van het opstellen/screenen van bestekteksten;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over het bestek;
 • inzicht te hebben in het verschil tussen vraag en aanbod(bestek) specificaties en het lezen ervan;
 • diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het werken met het bestek vereenvoudigen;
 • theoretisch in staat te zijn, met de opgedane kennis, een risicoanalyse op te kunnen stellen;
 • vrije tekst in een bestekboek kunnen traceren.

 

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

 

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docent. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

 

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les worden gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

 

Programma/inhoud

 • wat is een bestek;
 • recente beknopte geschiedenis omtrent bestekken;
 • opzet van bestekssystematieken in de B&U-sector;
 • de werkbeschrijving;
 • relatie bestek met fabrikant/toeleverancier;
 • administratieve bepalingen;
 • behandeling paritaire voorwaarden zoals de UAV 2012;
 • technische bepalingen;
 • behandeling technische standaarden zoals de STABU-Standaard 2012;
 • vrije teksten
 • trends;
 • tips en trucs.


Docent

De docent die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docent is:


 

Begeleider cursisten

 


 

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

 

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

 

Plaats en data

De cursus wordt gehouden in het Prins Gebouw op de eerste etage bij het Color Business Center Apeldoorn (ColorBC), locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • dinsdag 10 maart 2020 (week 11);
 • dinsdag 9 juni 2020 (week 24);
 • dinsdag 12 november 2019 (week 46).

 

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn  452,-- (prijsstelling 2019) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

 

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

 

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).


Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.


Meer informatie

Meer informatie over deze cursus is verkrijgbaar bij Aspectibus, telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursusaanbod beschikbaar.