ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

 

‘UAVgc-2005, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005’

 

Inleiding

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen zijn mede onder de druk van ontwikkelingen als een terugtredende (afslankende) overheid en de wens van sommige opdrachtgevers om ontwerp, uitvoering en onderhoud integraal bij een marktpartij neer te leggen opgesteld. In de B&U-sector worden ze meer en meer gebruikt naast klassieke UAV contracten gebaseerd op een bestek. Om u wegwijs te maken met de UAVgc-2005, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met de UAVgc-2005, de bijbehorende Model Basisovereenkomst en - in hoofdlijnen - met het bijbehorende aanbestedingsproces.

 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • (toekomstige) gebruikers, direct en indirect, van de UAVgc-2005;
 • klassieke bestekschrijvers en bestekdeskundigen;
 • klassieke directievoerders;
 • aannemers en installateurs;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

 


Toelatingsvoorwaarden

 

Deelnemers dienen te beschikken over minimaal MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

 

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de UAVgc-2005;
 • de verschillen kunnen duiden tussen UAVgc-2005 en de UAV 2012;
 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de bijbehorende Model Basisovereenkomst;
 • in staat te zijn specifiek de invoering van de UAVgc-2005 binnen zijn/haar organisatie snel en effectief te laten verlopen;
 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in het opstellen vraagspecificaties;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met de UAVgc-2005;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over de UAVgc-2005;
 • door anderen opgestelde geïntegreerde contracten van waar uit wordt verwezen naar de UAVgc-2005 te kunnen hanteren;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in de aanbestedingstechnische kant van geïntegreerde contracten;
 • kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.


 

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.


 

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus. Dit kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

 

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les wordt gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. Deze cursus is er op gericht het geleerde direct in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden behandeld aan de hand van praktijkgevallen. Interactie tussen docent en cursisten is uitgangspunt. Cursisten worden met nadruk uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld eigen problemen en vragen in te brengen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

 

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

 

Programma/inhoud

 • inleiding (verschillende bouwmodellen met daarbij behorende verantwoordelijkheden, totstandkoming UAVgc, voordelen D&C contract, toepassingsgebied, glijdende schaal);
 • terminologie;
 • Model basisovereenkomst en Vraagspecificatie;
 • voornaamste verplichtingen van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • contractdocumenten, tegenstrijdigheden, rangorderegeling;
 • kwaliteitsborging, toetsing en acceptatie;
 • vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen;
 • bodemaspecten, bodemverontreiniging, gevonden voorwerpen;
 • wijzigingen in het Werk;
 • aansprakelijkheid opdrachtnemer voor de oplevering;
 • oplevering;
 • aansprakelijkheid opdrachtnemer na de oplevering;
 • meerjarig onderhoud;
 • betaling;
 • tips en trucs.


Docent

De docent die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docent is:

 

Begeleider cursisten


Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

 

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

 

Plaats en data

De cursus wordt gehouden in het Prins Gebouw op de eerste etage bij het Color Business Center Apeldoorn (ColorBC), locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 

 • donderdag 9 januari 2020 (week 2);
 • donderdag 9 april 2020 (week 15);
 • donderdag 12 september 2019 (week 37).


  Cursuskosten

  De kosten voor deze cursus zijn € 452,-- (prijsstelling 2019) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

   

  Aanmelding

  Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.


  Vervolg(cursus) mogelijkheden

  Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

   

  Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

  Deze cursus is: 

  • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
  • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).

   

  Erkenning

  Deze cursus is erkend door:

  • PM.


  Meer informatie

  Meer informatie over deze cursus is verkrijgbaar bij Aspectibus, telefoon 0651668875.  Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursusaanbod beschikbaar.