ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

Dagdeelcursus (ochtend)

‘Actualiteiten in de veranderende zorgmarkt’

Inleiding

De cursus ‘Actualiteiten in de veranderende zorgmarkt’ praat u bij over de ins en outs van het bouwen voor de zorg en biedt inzicht in de gevolgen van ontwikkelingen in demografie, beleid en trends op de korte en middellange termijn. 

De zorgmarkt wordt opgedeeld in de cure (ziekenhuis zorg) en de care (langdurige zorg). In totaal bedragen de uitgaven aan de zorg ongeveer   € 87 miljard, waarvan 60% cure en 40% care. Voor de bouwbranche is dit een interessante sector die kansen biedt, wel is er sprake van voortdurende beleidswijzingen.

De afgelopen jaren is een aantal belangrijke veranderingen met betrekking tot de zorgmarkt en zorgbouw ingevoerd. Ten eerste is het bekostigingssysteem van vastgoed veranderd van vergoeding van bouwkosten op basis van nacalculatie naar het integreren van de huisvestingskosten in de tarieven. In het nieuwe systeem moeten zorginstellingen zelf de bouwkosten terugverdienen en dragen zij dus zelf het vastgoedrisico. Andere belangrijke veranderingen zijn het scheiden van wonen en zorg. Cliënten worden dan zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting en de kosten daarvan.

De samenstelling van het zorgvastgoed laat de effecten van beleid in de afgelopen decennia zien. De effecten van de recentste beleidswijzigingen richting meer marktwerking zijn nog niet goed zichtbaar. Instellingen moeten zich gedragen als commerciële ondernemer, met meer vrijheid maar ook meer risico’s. De kredietcrisis komt daar bovenop. Eigenlijk zou sindsdien al een slag moeten zijn gemaakt naar serieuze business plannen en een meer commerciële aanpak in de bouw voor de zorg. Maar daar bovenop kwam de financiële crisis, met zijn enorme invloed op de banken. Nu zien we dat banken erg voorzichtig zijn. Met als gevolg een stilstand en heroverweging van veel bouwprojecten.

De cursus ‘Actualiteiten in de veranderende zorgmarkt’ is voor hen die graag bijgeschoold willen worden over dit complexe onderwerp.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • adviseurs; architecten- en ingenieursbureaus;
 • opdrachtgevers; woningcorporaties, de opdrachtgevende overheid en projectontwikkelaars;
 • uitvoerende partijen; aannemers- en installatiebedrijven;
 • toeleveranciers; fabrikanten en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • beter te kunnen samenwerken met zorgmensen bij of binnen een organisatie;
 • wat dichter te staan bij de gebruikers van zorginstellingen;
 • strategisch kunnen meedenken met zorginstellingen;
 • huisvestingsvragen van zorginstellingen kunnen oppakken;
 • deskundigheid te hebben opgebouwd aangaande gebruikerskwaliteit en toekomstwaarde;
 • maximale participatie en betrokkenheid te kunnen tonen bij diverse initiatieven in de zorg;
 • enigszins op de hoogte te zijn van het strategisch, tactisch en operationeel inkopen (nieuwe contractvormen en inkoopwetgeving);
 • enigszins op de hoogte te zijn van de kosten van huisvesting;
 • enigzins op de hoogte te zijn van de factoren als demografie, regionale zorgmarkt, ketensamenwerking, scheiden van wonen en zorg, bouwopgave van ziekenhuizen;
 • rol en positie van de banken en zorgverzekeraars bij de financiering van zorgvastgoed;
 • inzicht in de openbare informatie van zorgaanbieders.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les wordt gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name de huisvesting van ziekenhuizen en langdurige zorg  zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • Beschrijving van de zorgmarkt, de zorguitgaven, de zorgconsumptie in volumes, de regionale verschillen, beleid in de zorgmarkt;
 • Segmentatie van de zorgmarkt, de cure en care, ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg;
 • Voorraad en ontwikkeling van het zorgvastgoed, de historische ontwikkeling, vastgoed in gebruik naar type gebouwen, bouwen van zorgvastgoed;
 • Financiering van het zorgvastgoed, de rol van de banken en zorgverzekeraars;
 • Presentatie casus ziekenhuis van de toekomst;
 • Presentatie casus langdurige zorg;
 • Presentatie Naslagwerk;
 • Tips en trucs.

Docent

De docent die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van zijn specifieke vakgebied. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docent is:

Begeleider cursisten 

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt een halve lesdag (dit is één dagdeel oftewel twee lesblokken van 100 minuten). Een ochtendlesdag duurt van 09.15 tot 12.45 uur met een koffie- en theepauze halverwege. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden in het BusinessCenter Prins, locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • donderdag 8 april 2021 (week 14) (ochtend);
 • donderdag 2 juli 2020 (week 27) (ochtend);
 • donderdag 3 december 2020 (week 49) (ochtend).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 243,-- (prijsstelling 2020) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

Opbellen
Info