ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 06-51668875

Dagdeelcursus (ochtend)

 

‘CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten voor fabrikanten’

 

Inleiding

Op 1 juli 2013  is de Europese Verordening bouwproducten (CPR) in werking getreden. De CE- markering is verplicht in de hele Europese Economische Ruimte. De CPR heeft als doel technische belemmeringen op te heffen voor het verhandelen van (bouwkundige) bouwproducten binnen de Europese Economische Ruimte (belemmeringen zijn o.a. private en/of nationale keurmerken). De CE-markering met zijn prestatieverklaring (DoP) is het bewijs dat het bouwproduct verhandeld mag worden binnen de EER en dat de essentiële kenmerken zijn gedeclareerd overeenkomstig het beoogd gebruik.

Van belang is dat de bouwsector, met name de producten (fabrikanten en importeurs) en toeleveranciers/distributeurs, goed op de hoogte zijn van deze nieuwe Verordening.

”Voor een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt of waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven, is de CE-markering het enige merkteken dat verklaart dat het bouwproduct in overeenstemming is met de aangegeven prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken die onder die geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling vallen.”

Ook de aansprakelijkheid van de fabrikant voor deze testresultaten loopt bij falen van het product uitsluitend via de CE-markering. De huidige erkende kwaliteitsverklaringen (KOMO) spelen hierbij een andere. De bouwproducten waarop de CPR van toepassing is, moeten vanaf d.d. 1 juli 2013 zijn voorzien van de CE-markering en een prestatieverklaring. Deze prestatieverklaring is het instrument voor fabrikanten en leveranciers om met afnemers (aannemers en de bouwdirectie) te communiceren over de prestaties van het product die zijn vastgelegd in de geharmoniseerde technische specificatie.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die graag bijgeschoold willen worden over dit complexe onderwerp. Door middel van deze dagdeelcursus bent u weer geheel op de hoogte van alle do’s en don’t’s.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • producenten (fabrikanten en importeurs) van bouwstoffen/bouwproducten;
 • toeleveranciers/distributeurs van bouwstoffen/bouwproducten;
 • leden (gewone en buitengewone) van de “brancheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel (HIBIN)”;
 • leden van de “belangenbehartiger van producenten en leveranciers van bouwgrondstoffen en bouwmaterialen (NVTB)”;
 • leden van  de “belangenbehartiger van toeleveranciers in de bouw bij de ontwikkelingen in besteksystematieken (FBS)”;
 • producenten (fabrikanten en importeurs ) en toeleveranciers die bestekscontent aanleveren;
 • producenten (fabrikanten en importeurs ) en toeleveranciers die een bestekservice hebben;
 • dienstverleners welke bestekservices maken.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • de historie van de CPR te kennen;
 • te begrijpen waarom de CPR is ingevoerd in de EER;
 • de basis van het wettelijk kader van de CPR te begrijpen;
 • vertrouwd te zijn met het begrip CE-markering;
 • te weten wat de invloed is van de CE-markering op een product;
 • bekend te zijn met welke stappen moeten worden ondernomen om CE-markering toe te passen;
 • te weten van de voordelen zijn van de CE-markering t.o.v. private (nationale) keurmerken;
 • op de hoogte zijn hoe men langs een vrijwillig traject de CE-markering kan verkrijgen.

Studielast

Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdag, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docent. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • het internationale speelveld;
 • de nieuwe aanpak, de CPR, het bouwbesluit, de prestatieverklaring;
 • het doel van de CE-markering;
 • de marktdeelnemers;
 • het toezicht op de CPR;
 • de CPR;
 • de Annex ZA;
 • de relatie CPR en Bouwbesluit;
 • de prestatieverklaring (DoP);
 • de rol van betrokken partijen;
 • de relatie tussen de CPR en het bestek;
 • de relatie tussen de CPR en fabrikanten die bestekscontent aanleveren;
 • de relatie tussen de CPR en bestekservices;
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt een halve lesdag (dit is één dagdeel oftewel twee lesblokken van 100 minuten). Een ochtendlesdag duurt van 9.15 tot 12.45 uur met een koffie- en theepauze halverwege. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden in het BusinessCenter Prins, locatie Prins Willem-Alexanderlaan 705 te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • dinsdag 6 april 2021 (ochtend) (week 14);
 • dinsdag 6 juli 2021 (ochtend) (week 27);
 • dinsdag 1 december 2020 (ochtend) (week 49).

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 243,-- (prijsstelling 2020) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. 

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • PM.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 0651668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

 

Opbellen
Info