ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

‘STABU-Bestekssystematiek’

de klassieker op het gebied van bestekken in de B&U-sector

Inleiding

De STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw, het product van de integratie van de Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) uit de jaren 80 van de vorige eeuw (inclusief Onderhoud en Woningverbetering (SROW)) en de eerste editie van de STABU Standaardbestek voor Burger- en Utiliteitsbouw uit 1986, is tot op heden de standaard bestekssystematiek in de B&U-sector. Om u alle ins en outs van deze standaard bij te brengen, om een eventuele invoering hiervan binnen uw organisatie snel en effectief te laten verlopen en wat de toekomstige ontwikkelingen hieromtrent zullen zijn, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd.

Online variant o.a. in verband met COVID-19 

Deze cursus kan ook via Microsoft Teams worden afgenomen in 2 ochtenden, in overleg te bepalen, van 8.30-12.00 uur. Docent H.H.M. (Henny) Miltenburg. Cursuskosten € 444,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • gebruikers (zoals architecten- en ingenieursbureaus en de opdrachtgevende overheid), direct en indirect, die werken met STABU bestekken;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers- en installatiebedrijven;
 • producten/fabrikanten, leveranciers en importeurs van bouwstoffen zoals bouwmaterialen en artikelen die in STABU bestekken worden voorgeschreven;
 • systeemhuizen die bestekssoftware leveren;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met STABU bestekken.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over minimaal MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de STABU-bestekssystematiek;
 • in staat te zijn specifiek de invoering van de STABU-bestekssystematiek binnen zijn/haar organisatie snel en effectief te laten verlopen;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen ("traditioneel", "innovatief", "bouwteam" etc. in de bouw in het algemeen;
 • enig inzicht te hebben in technische normvoorschriften zoals normen, praktijkrichtlijnen, ISSO-publicaties, CUR aanbevelingen etc. waaraan STABU bestekteksten kunnen worden verwezen;
 • algemene kennis te hebben genomen van het aanbestedingsproces (pre-contractuele fase), de rol van het STABU-bestek als aanbestedingsdocument  en de bestekschrijver daarin;
 • in beperkte mate op de hoogte te zijn van het toepassen van de technische bepalingen uit de STABU-Standaard 2019 en de administratieve bepalingen uit de UAV 2012;
 • globale kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals waarborgregelingen die een relatie tot een STABU-bestek kunnen hebben;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in de wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het STABU-bestek;
 • kennis te hebben over het doelmatig opstellen van een STABU-bestekboek;
 • inzicht te hebben in hulpinformatie zoals bestekservices en referentiebestekken die de markt aanbiedt ten behoeve van het "eenvoudiger" opstellen van STABU-bestekteksten;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over het STABU-bestek;
 • inzicht te hebben in het verschil tussen functionele- en prestatie specificaties en het opstellen ervan;
 • kennis te hebben van BIM en de rol van het STABU-bestek en de bestekschrijver daarin, heden en toekomst;
 • diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het opstellen van een STABU bestek vereenvoudigen;
 • theoretisch in staat te zijn, met de opgedane kennis, een STABU-bestekboek op te stellen;
 • door anderen opgestelde STABU bestekken te kunnen hanteren en duiden;
 • zaken op te nemen in het projectbestek waarin de gebruikte STABU-bestekssystematiek nog niet is voorzien.

Studielast

Men hoeft geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” ondermeer de presentatie van de docent.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De les worden gegeven door één docent. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten. 

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud globaal

 • wat is een bestek, wat is een STABU-bestek;
 • de evolutie omtrent het gebruik van bestekken, verleden, heden en toekomst;
 • opzet van de STABU-bestekssystematiek;
 • de beschrijving van het werk, te technische specificatie;
 • relatie STABU-bestek met het vernoemen van fabrikaatsnamen e.d.;
 • de voor het werk geldende voorwaarden zoals de administratieve bepalingen;
 • behandeling paritaire voorwaarden zoals de UAV 2012;
 • technische bepalingen;
 • behandeling standaard technische bepalingen zoals opgenomen in STABU-Standaard 2019;
 • vrije teksten;
 • besteksverwerkende software;
 • trends;
 • tips en trucs.

Docent

De docent die aan de cursus verbonden is, heeft een brede kennis van het specifieke vakgebied. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docent is:

 • ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige, eigenaar Aspectibus, Academie voor specificeren en trainingen in de B&U-sector, vice-voorzitter van de BNB, Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers.

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden in Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • dinsdag 15 maart 2022 (week 11).
 • dinsdag 14 juni 2022 (week 24);
 • dinsdag 15 november 2022 (week 46);

Cursuskosten

De kosten voor deze cursus zijn € 493,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Cursussen STABU" van toepassing.

Korting

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

Aanmelding

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. 

Vervolg(cursus) mogelijkheden

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de websites van STABU, Aspectibus en de BNB.

Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

Deze cursus is:

 • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

Erkenning

Deze cursus is erkend door:

 • STABU;
 • Aspectibus, Academie voor specificeren en trainingen in de B&U-sector;
 • BNB, Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen.

Meer informatie

Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 of 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 


 

Opbellen
Info