ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Dagcursus (ochtend en middag)

                  ‘Verzekeringen in de bouw’

Inleiding

Traditiegetrouw worden er in de bouw veel verzekeringen afgesloten. Hierbij kan gedacht worden aan de Construction All-Risks (CAR) verzekering, de werkmaterieelverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Vaak is echter onbekend welke verzekeringsrechtelijke aspecten van belang zijn voor een goede dekking. Ook als een andere partij uit de bouwkolom voor de benodigde verzekeringen zorg dient te dragen is de vraag welke dekking de polissen bieden vaak niet eenvoudig te beoordelen.

Om u wegwijs te maken in het verzekeringsrecht en de gevolgen daarvan voor de bouw wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met het fenomeen verzekeringen in de bouw. 

Online variant o.a. in verband met COVID-19 

Deze cursus kan ook via Microsoft Teams worden afgenomen in 2 ochtenden, in overleg te bepalen, van 8.30-12.00 uur. Docent H.H.M. (Henny) Miltenburg. Cursuskosten € 444,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor:

 • gebruikers, direct en indirect, van bestekken zoals architecten- en ingenieursbureaus, de opdrachtgevende overheid,;
 • woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers- en installatiebedrijven;
 • leveranciers en producenten van bouwstoffen;
 • iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.

Toelatingsvoorwaarden

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau in de woning- en utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een “goede” beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

Leerdoel

Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht:

 • inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in verzekeringen in de bouw;
 • geïntroduceerd te zijn in de oude en huidige wet- en regelgeving in de bouw aangaande verzekeringen;
 • enigszins geïntroduceerd te zijn in contractvormingen in de bouw in het algemeen;
 • op de hoogte te zijn van het toepassen van verzekeringen in bouwcontracten zoals een bestek;
 • inzicht te hebben omtrent en het beoordelen van verzekeringen die de markt aanbiedt;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over verzekeringen.

Studielast

Men hoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

Cursusmateriaal

De cursisten krijgen een digitale syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docenten.

Werkwijze

Bij deze cursus streven we naar een diversiteit aan werkvormen. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.

Afsluiting

Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Programma/inhoud

 • wat zijn verzekeringen;
 • verzekering in de oude en huidige wetgeving;
 • verzekeringen in standaardvoorwaarden (U.A.V. 1989, UAVTI 1992, UAVgc-2005, UAV 2012 etc.);
 • (doorlopende) CAR (montage) verzekering en de CAR+ verzekering;
 • inhoudelijke behandeling van de CAR verzekering;
 • verborgen gebreken verzekering (VGV);
 • verzekering bij het "traditionele" bouwmodel en bij geïntegreerde contracten;
 • wie kan het beste de verzekering afsluiten, opdrachtgever of aannemer/opdrachtnemer;
 • verzekering en nevenaanneming;
 • overige aan de bouw gerelateerde verzekeringen zoals (beroeps)aansprakelijkheid-, werkmaterieel-/WAM-, garantieverzekeringen etc.;
 • moderne bouwverzekeringen (IDI en dekking bouwtijdoverschrijding);
 • verzekeringen in bestekken;
 • tips en trucs.

Docenten

De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn:

Begeleider cursisten

Groepsgrootte

Elke groep bestaat uit maximaal 5 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt!

Duur

De cursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.

Plaats en data

De cursus wordt gehouden te Apeldoorn. De lesdata zijn:

 • donderdag 3 maart 2022 (week 9);
 • donderdag 2 juni 2021 (week 22);
 • donderdag 3 november 2022 (week 44).

  Cursuskosten

  De kosten voor deze cursus zijn € 493,-- (prijsstelling 2022) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

  Korting

  Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen worden gecombineerd.

  Aanmelding

  Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen.

  Vervolg(cursus) mogelijkheden

  Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op de website www.aspectibus.nl.

  Regeling Permanente Beroepsontwikkeling

  Deze cursus is:

  • een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
  • een erkend activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).

   Erkenning

  Deze cursus is erkend door: 

  • PM.

  Meer informatie

  Meer informatie over de cursussen en dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus, hmiltenburg@aspectibus.nl telefoon 055-3561722 of 06-51668875. Op de website www.aspectibus.nl is tevens de meest actuele informatie over het cursus- en dienstverleningsaanbod beschikbaar. 

  Opbellen
  Info