ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Algemene Voorwaarden Aspectibus

 

 versie 10 januari 2020

1.

Inschrijving op een geplande cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van het ingevulde aanmeldingsformulier. Onder een geplande cursus dient te worden verstaan een dagcursus, dagdeelcursus, meerdaagse cursus, opleiding, leergang, dagdeel van de leergang of bijeenkomst.

 

2.
Aspectibus behoudt zich het recht voor een aanmelding tot inschrijving op een geplande cursus niet te accepteren wanneer deze voor de betreffende cursist als “niet geschikt” wordt geacht.

 

3.
Na aanmelding op een geplande cursus wordt een bevestiging van de inschrijving gestuurd per e-mail. Circa twee weken voor aanvang van de cursus volgt een definitieve uitnodiging per e-mail met routebeschrijving, eventueel cursusmateriaal en factuur dan wel andere berichtgeving(en). Bij aanmelding binnen twee weken voor aanvang van de cursus volgt de uitnodiging, als hiervoor omschreven, per ommegaande.

 

4.
Aspectibus is gerechtigd een geplande cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de (gast)docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld per e-mail. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

 

5
Indien men een geplande cursus wil annuleren geldt de volgende regeling:

  1. De cursist is verplicht het bedrag te vergoeden voor de lessen tot de annulering. Over de termijn na de annulering behoeven geen kosten te worden betaald.
  2. een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits ruim voor aanvang van de cursus hiervan melding is gemaakt per e-mail;

 

Annulering dient per e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de e-maildatum.

 

6
Aspectibus behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma van een geplande cursus organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
7
Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de ondertekenaar van het aanmeldingsformulier dan wel de offerte.
8
Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aspectibus materiaal van een cursus of dienstverlening op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

9.
Bij een bedrijfsgerichte cursus vervalt punt 1 t/m 3 en treden partijen omtrent de strekking van punt 4, 5 en 6 in goed onderling overleg. Punt 7 en 8 gelden voor dienstverleningen van Aspectibus.

10.
De cursuskosten, met vermelding van het jaar van prijsstelling, zijn gepubliceerd op de website. Jaarlijks, per 1 januari, worden de cursuskosten verhoogd met circa 3%. Het factuurbedrag is afgestemd op het jaartal waarin de cursus aanvangt, behoudens bij eerdere annulering door Aspectibus.

 

 

 


 

Opbellen
Info