ing H.H.M. (Henny) Miltenburg | hmiltenburg@aspectibus.nl | 055-3561722 | 06-51668875

Algemene Voorwaarden Aspectibus

cursus & dienstverlening

 (AVACD 2023)

 

 versie januari 2023 

 1. Cursus: onder een cursus dient, conform de website www.aspectibus.nl, te worden verstaan een reguliere geplande cursus of bedrijfsgerichte cursus
 2. Geplande cursus: Onder een geplande cursus dient, conform de website www.aspectibus.nl, te worden verstaan een reguliere geplande ingeroosterde dagcursus, dagdeelcursus, meerdaagse cursus, opleiding, leergang, dagdeel van de leergang of een bijeenkomst.
 3. Bedrijfsgerichte cursus: onder een bedrijfsgerichte cursus dient, conform de website www.aspectibus.nl, te worden verstaan een maatwerk niet regulier ingeroosterde geplande incompany cursus.
 4. Dienstverlening: Onder een dienstverlening dient, conform de website www.aspectibus.nl, te worden verstaan een check, support, geschillenbeslechting, referentieteksten, onderwijs, advies en intermediair.
 5. Klant: onder een klant dient, conform de website www.aspectibus.nl, te worden verstaan de cursist die zichzelf, dan wel namens zijn of haar bedrijf bedrijf,  heeft aangemeld voor een geplande cursus dan wel degene die de offerte voor een bedrijfsgerichte cursus of dienstverlening heeft aanvaard.
 6. Inschrijving op een geplande cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van het ingevulde formulier "aanmelding voor een geplande cursus".
 7. Aspectibus behoudt zich het recht voor een aanmelding op een geplande cursus niet te accepteren wanneer deze voor de betreffende cursist als “niet geschikt” wordt geacht.
 8. Na aanmelding op een geplande cursus wordt een bevestiging van de inschrijving gestuurd per e-mail. Circa twee weken voor aanvang van de cursus volgt een definitieve uitnodiging per e-mail met een routebeschrijving, eventueel cursusmateriaal dan wel andere berichtgeving(en). Bij aanmelding binnen twee weken voor aanvang van de cursus volgt de uitnodiging, als hiervoor omschreven, per ommegaande.
 9. Aspectibus is gerechtigd een cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de (gast)docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld per e-mail. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
 10. Indien een klant een cursus of dienstverlening wenst te annuleren geldt is men verplicht het bedrag te vergoeden voor de lessen dan wel verleende dienstverlening tot de annulering. Over de termijn na de annulering behoeven geen kosten te worden betaald.
 11. Een plaatsvervanger voor een cursus mag te allen tijde gestuurd worden, mits voor aanvang van de cursus hiervan melding is gemaakt per e-mail.
 12. Annulering dient per e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de e-mail datum.
 13. Aspectibus behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma van een cursus, in beginsel in overleg met doch als uitgangspunt ten gunste van de klant, organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 14. Alle gefactureerde bedragen, gefactureerd direct na afname van een cursus of dienstverlening, dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de "ondertekenaar" van het aanmeldingsformulier voor een geplande cursus dan wel de offerte behorende bij een bedrijfsgerichte cursus of dienstverlening.
 15. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aspectibus materiaal van een cursus of dienstverlening op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 16. De vergoeding die Aspectibus vraagt voor een cursus of dienstverlening is, met vermelding van het jaar van prijsstelling, vermeldt in de offerte dan wel gepubliceerd op de website. www.aspectibus.nl. Jaarlijks, per 1 januari, worden deze bedragen verhoogd met circa 5%. Het uiteindelijke factuurbedrag is afgestemd op het jaartal waarin de cursus dan wel dienstverlening aanvangt, behoudens bij eerdere annulering door Aspectibus.


 

Opbellen
Info