Dagcursussen


Garanties in de B&U-sector

Garanties spelen in de bouw een belangrijke rol. Toch is het een niet éénduidig begrip. Om u wegwijs te maken in de complexe wereld van garanties, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met het fenomeen garanties in de bouw.


Lees meer


Meer en minderwerk' en 'OG (Of Gelijkwaardig)'

Deze dagcursus is een combinatie van de dagdeelcursussen ‘Meer en minderwerk' en ‘OG (Of Gelijkwaardig)'.


Lees meer


STABU bestekken lezen

Hoe kunt u bij het lezen van projectbestekken - en met name van de (aanvullende) administratieve bepalingen - onderscheiden waar de risico's en de onduidelijkheden zitten? Waar zitten de voetangels en klemmen in de projectbestekken? Welke onderdelen van het contract vragen speciale aandacht omdat daar grote financiële consequenties uit kunnen voortvloeien? De voor u meest relevante onderdelen die in het bestek (contract) voorkomen worden helder toegelicht tijdens de cursus bestekken lezen in de B&U-sector.


Lees meer 


STABU bestekssystematiek

De STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw, het product van de integratie van de Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) uit de jaren 80 van de vorige eeuw (inclusief Onderhoud en Woningverbetering (SROW)) en de eerste editie van de STABU Standaardbestek voor Burger- en Utiliteitsbouw uit 1986, is tot op heden de standaard bestekssystematiek in de B&U-sector. Om u alle ins en outs van deze standaard bij te brengen, om een eventuele invoering hiervan binnen uw organisatie snel en effectief te laten verlopen en wat de toekomstige ontwikkelingen hieromtrent zullen zijn, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd.


Lees meer


UAV 2012, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) is het product van de integratie van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989), de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (UAVTI 1992) en titel 7.12 BW (Aanneming van werk). Om u wegwijs te maken in het werken met deze paritaire voorwaarden, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd.


Lees meer


UAVgc-2005, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen zijn mede onder de druk van ontwikkelingen als een terugtredende (afslankende) overheid en de wens van sommige opdrachtgevers om ontwerp, uitvoering en onderhoud integraal bij 1 marktpartij neer te leggen opgesteld. In de B&U-sector worden ze gebruikt naast de klassieke UAV 2012 contracten veelal gebaseerd op een STABU of RAW bestek. Om u wegwijs te maken met de UAVgc-2005, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met de UAVgc-2005, de bijbehorende Model Basisovereenkomst en de diverse Annexxen.


Lees meer


Verzekeringen in de B&U-sector

Traditiegetrouw worden er in de bouw veel verzekeringen afgesloten. Hierbij kan gedacht worden aan de Construction All-Risks (CAR) verzekering, de werkmaterieelverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Vaak is echter onbekend welke verzekeringsrechtelijke aspecten van belang zijn voor een goede dekking. Ook als een andere partij uit de bouwkolom voor de benodigde verzekeringen zorg dient te dragen is de vraag welke dekking de polissen bieden vaak niet eenvoudig te beoordelen.

Om u wegwijs te maken in het verzekeringsrecht en de gevolgen daarvan voor de bouw wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met het fenomeen verzekeringen in de bouw. 


Lees meer


Ruimte- element- en bouwdeelbestekken in de B&U-sector

Vanuit de markt komt steeds vaker de vraag over het koppelen van de technische specificatie aan het 3d-model. In het verlengde hiervan is ook een koppeling met de calculatie een logisch vervolg. Immers, de STABU-bestekssystematiek is opgezet op het streven in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw om bestek en begroting op elkaar af te stemmen. In de ideale wereld van het heden zou er dus in iedere projectfase een onderlinge koppeling gewenst zijn van de specificatie met de geometrie en de calculatie. Een klassiek werksoorten (technieken) gericht bestek, zoals STABU in basis, is dan verre van handig daar de modelleur niet in technieken denkt maar in objecten waarvan echter niet alles wordt meegenomen in het 3-d model, denk aan tapijtlijm bij vloerbedekking als hij of zij dat al modelleert als vloerafwerking in een bepaalde ruimte. Om de kennis en kunde op te doen hoe je de technische specificatie in iedere projectfase kan opbouwen en koppelbaar maken, is deze dagcursus gedacht, het specificeren in alle projectstadia en hoe dit koppelbaar is aan de 2 voorgenoemde andere belangrijke informatiedragers, het 3d-model en de calculatie.


Lees meer


Restauratiebestekken in de B&U-sector

De STABU-bestekssystematiek is van orgine ingericht voor nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Al vele jaren daarin opgenomen zijn specificaties voor renovatie (aan bouw) werken. Een specifieke vorm van renoveren is restaureren en instandhouden. Daar waar je bij renoveren vanuit een slechte conditiescore gelijk kan en mag beslissen om te gaan verduurzamen, ligt dit bij het aanpakken een monument of beeldbepalend object deze keuze wat gecompliceerder. Volgens de zogenaamde restauratieladder is de gewenste ingreep grotendeels bepaald. De kennis en vakmanschap op dit specifieke vakgebied zit voor een groot deel gestructureerd vastgelegd in zogenaamde URL-en, uitvoeringsrichtijnen, welke de afgelopen jaren zijn omgezet in STABU specificaties. Deze dagcursus gat inhoudelijk in op de URL-en, de daaroip aangepaste STABU content en hoe je daarmee goede werkbeschrijvingen kunt produceren. Daarnaast worden ook de juridische aspecten zoals meegenomen in hoofdstuk 01 van een STABU bestek belicht in relatie tot een UAV 2012 bestek en de URL inhoud.


Lees meer


Specificeren in de B&U-sector

Latent specificeren we al eeuwenlang in de B&U-sector. We leggen immers vaak vast wat we gedaan willen hebben waarbij een afdwingbaar contract niet altijd het uitgangspunt is, we specificeren, niet enkel in afdwingbare contracttekst, juist ook om de communicatie op technisch gebied te verduidelijken. Bij deze dagcursus ligt het accent op de zogenaamde technische specificaties en de juridische, doch niet enkel gedacht in de TO-fase, de klassieke besteksfase. Met name het specificeren in alle projectstadia, van pre-ontwerp, ontwerp, bouw en de gebruiksfase wordt belicht. Gekeken wordt naar het detailniveau van het specificeren, de overerfbaarheid daarvan en de interactie met ander disciplines in de fase zoals een modeller en de calculator. Juridische specificaties zijn vaak de kernbedingen van een overeenkomst, zoals STABU hoofdstuk 01 versus de UAV 2012 als de MBO versus de UAV-gc 2005. De technische specificatie kennen diverse detailsniveaus en kunnen bestaan uit functionel (doel) eisen en prestatie-eisen (afschot 1:100). Prestatie-eisen die nummeriek, alfanummeriek of verbeeldend met bv fotomateriaal of bemonstering zijn vastgelegd in attributen, kenmerken en waarden. Kortom, na deze dag bent u volledig op de hoogte van wat er allemaal gewenst is om ondermeer faalkosten te beperken, doch zult u ook worden geconfronteerd met de praktische beperkingen waarbij we tegen aanlopen in de praktijk zodat u daarop binnen uw organisatie inhoudelijk op kunt anticiperen.


Lees meer