Wat doet Aspectibus


De core business van Aspectibus is het:

 1. Dóór professionals;
 2. Vóór professionals.


Aanbieden van trainingen, cursussen en dienstverleningen, op het vakgebeid van specificeren in de B&U-sector van de bouwsector, in de bouwpraktijk gebruikt voor het opstellen en duiden van in basis:

 1. Technische aspecten: de zgn. Technische Specificaties, zoals de klassieke werkbeschrijving in een bestek (boek);
 2. Juridische aspecten: veelal de kernbedingen van een overeenkomst, zoals het klassieke hoofdstuk 01 in een bestek (boek).


Specificaties, welke gebruikt worden in de B&U-sector, als onderdeel van de bouwsector die als geheel bestaat uit de:

 1. B&U-sector: de burger- of woningbouw en utiliteitsbouwsector, die zich bezig houdt met het ontwikkelen, bouwen, onderhouden renoveren, restaureren, instandhouden en verduurzamen van bouwwerken en gebouwen;
 2. GWW-sector: de grond- weg- en waterbouw zoals bruggen, viaducten, (snel)wegen, waterkeringen etc.


Specificaties, bij een:

 1. Project: projectmatig werken, het werken volgens een projectmanagement methodiek waarbij je op een systematische wijze werkt aan een bepaald vraagstuk zoals het bouwen, onderhouden, renoveren of restaureren van een bouwwerk, met een einddoel en een deadline welke vooraf wordt bepaald;
 2. Object: het bouwwerk of gebouw waaraan of waarin gedurende de lifecycle daarvan projectmatige (ver)bouwactiviteiten plaatsvinden.


Specificaties, die bruikbaar zijn in alle (bouw)fasen of projectstadia, de lifecycle, van een object zoals de:

 1. Pre-ontwerpfase, programma van eisen en wensen;
 2. Ontwerpfase (SO, VO, DO en TO);
 3. Bouw- of uitvoeringsfase en narooifase;
 4. Gebruiksfase met daarin allerhande vormen van (al dan niet planmatig) onderhoud (boenen, zemen en stofzuigen etc.) en beheer (facility);
 5. Sloop- of ontmantelingsfase.


Specificaties, op het gebied van:

 1. Werken;
 2. Diensten;
 3. Leveringen.


Specificaties, bij allerhande samenwerkingsvormen en contractvormen zoals (niet limitatief):

 1. Gecoordineerd;
 2. Geintegreerd;
 3. Bouwteam;
 4. Raamovereenkomst;
 5. Strategische alliantie;
 6. Ketensamenwerking;
 7. PPS.


Specificaties, voor overeenkomsten zoals:

 1. Koop: een levering;
 2. Dienst: een overeenkomst van opdracht;
 3. Werk: een overeenkomst van aanneming van werk.


Specificaties, als onderdeel van de aanbestedingsstukken, voor diverse soorten inkoopcategorien zoals:

 1. Werken (W);
 2. Diensten (D);
 3. Leveringen (L);
 4. Speciale sectoren.


Specificaties, voor de inkoop o.b.v. een:

 1. Aanbesteding: specificeren, selecteren en contracteren;
 2. Prijs- of offerteverzoek: 1-op-1.


Specificaties, in de context van nauwe samenwerking (iteratief proces) tussen de twee andere belangrijke disciplines die data gebruiken en maken, dit in verband met de koppeling van data,  in dezelfde fase alsmede naar opvolgende fasen en visa versa, te weten de:

 1. Modelleurs: de geometrie, het 3-d model;
 2. Bouwkostendeskundigen: de calculatie, van haalbaarheids studie, ramingen, begrotingen en na-calculatie.


Specificaties, met daarin beschreven de activiteiten die gaan over:

 1. Werken (sloopwerk, behangwerk, prutswerk (grapje));
 2. Diensten (glasbewassing, schoonmaken);
 3. Leveringen (bouwstof/materiaal/ product).


Activiteiten en middelen, uitgevoerd op bouwdelen en gekoppeld aan technieken (onderaannemers/werksoorten) zoals:

 1. Schilderwerk;
 2. Behangwerk;
 3. Sloopwerk;
 4. Schoonmaakwerk.


Specificaties, voor:

 1. Bouwwerken: zijnde elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
 2. Gebouwen: zijnde een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte;
 3. Werken: iets van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren.


Specificaties, als onderdeel van de drie-eenheid:

 1. Geometrie: het 3d-model, modelleur(s);
 2. Calculatie: de (kost)prijs, bouwkostendeskundige;
 3. Specificatie: bouwspecificatiedeskundige.


Specificaties, het maken en duiden van Technische Specificaties op basis van:

 1. Functionele-eisen (valideerbaar);
 2. Prestatie-eisen (verifieerbaar).


Specificaties, functionele-eisen in de zin van:

 1. Doel-eisen;
 2. Waaraan moet het voldoen, zoals vaak opgenomen in de considerens;
 3. Wat is het beoogde gebruik;
 4. Wat moet het kunnen;
 5. Oplossingsvrij in plaats van "dichtgetimmerd".


Specificaties, prestatie-eisen in de zin van:

 1. Nummerieke prestatie-eisen: zoals h.o.h. 600 mm of 500 lux
 2. Alfanummerieke-eisen: zoals "conform bestaand", Dorische kapiteel conform handboek Vitruvius;
 3. Esthetische-eisen: zoals beeldmateriaal/monsters/proefopstelling/proefvlak.


Specificaties, onderling veelal geclusterd en gerangschikt opgebouwd naar:

 1. Gebouwtypen;
 2. Ruimten: ruimteboek;
 3. Elementclusters zoals een gevel;
 4. Elementen: functionele objecten;
 5. Elementvarianten: gespecificeerd in  een elementenspecificatie oftwel elementenbestek;
 6. Bouwdelen met componenten:  gespecificeerd in een bouwdelen bestek;
 7. Technieken: onderaannemer of werksoorten, gespecificeerd in een klassiek STABU bestek;
 8. Activiteiten: wat doet iemand, een rol zoals metselen, gasfitten, monteren, boenen, stofzuigen, repareren, demonteren etc.
 9. Middelen: zoals grondstoffen, halffabricaten, bouwstoffen, producten, artikelen (merkloos en merkgebonden).


Specificaties, van objecten op basis van:

 1. Attributen: zoals afmeting;
 2. Kenmerken: zoals lengte, breedte en hoogte;
 3. Waarden: bijvoorbeeld 10x10x10 cm.


Specificaties, gekoppeld aan zaken als:

 1. SMART-eisen: niet wollig specificeren, duidbaar;
 2. MoSCoW: prioriteiten aan de eisen stellen.


Specificaties, van objecten zoals bouwdelen, gekoppeld aan een locatie of plaats door:

 1. 0-punt;
 2. GIS/GPS coordinaten;
 3. Benaming van de ruimte, element, bouwdeel, zoals entree, hal, entresol.


Specificaties, indien er sprake is van een prijs en contractvormingfase, het maken van juridische specificaties, de zogenaamde kernbedingen, die gangbaar worden gekoppeld aan de algemene voorwaarden behorende bij een overeenkomst, zoals  paritaire, uniforme en niet paritaire algemene voorwaarden zoals:

 1. UAV 2012;
 2. UAV-gc 2020;
 3. Model bouwteamovereeenkomst voorwaarden;
 4. Inkoopvoorwaarden.;
 5. Leveringsvoorwaarden;
 6. Onderaannemingsvoorwaarden.


Specificaties, die onderdeel zijn van een:

 1. Harde knip: een contract, via een inkoop, richting een andere partij zoals een aannemer via een bestek of opdrachtnemer via een geintegreerd contract;
 2. Zachte knip: een vervolgopdracht binnen een reeds aangegane overeenkomst, dus bij dezelfde partij, zoals bij een architect/adviseur van bijvoorbeeld SO naar VO of zoals bij een  bouwteamovereenkomst, van fase 1 naar fase 2;
 3. Semi harde knip: een vervolguitwerking, van met name de Technische Specificatie, door een andere partij, als onderdeel van een reeds aangegane overeenkomst. Bijvoorbeeld de uitwerking van de vraagspectificatie namens de opdrachtnemer door een externe partij.


Specificaties, technische en juridische specificaties, die te duiden zijn voor:

 1. Kwaliteitsbeheerders;
 2. Kwaliteitsborgers;
 3. Directievoerders en toezichthouders.


Specificaties, gemaakt door de bouwspecificatiedeskundige, de (rechts)persoon (in het bezit van de benodigde competenties) die:

 1. Gespecialiseerde kennis en vaardigheden bezit van met name het technisch en juridisch specificeren in de bouwsector;
 2. Inzetbaar is in alle project- en objectfasen (projectstadia) van een (bouw)werk;
 3. Bij diverse samenwerking- en contractvormen betrokken is met zijn/haar expertise;
 4. Iteratief kan samenwerken met andere vakgenoten, met name op het gebied van modelleren en calculeren.