Aspectibus


Algemene cursus informatie


Doelgroepen:

De cursussen bij Aspectibus zijn in beginsel bestemd voor:

 1. adviseurs: medewerkers van architecten- en ingenieursbureaus;
 2. opdrachtgevers: woningcorporaties, de opdrachtgevende en toetsende overheden, projectontwikkelaars etc.;
 3. uitvoerende partijen: aannemers- en installatiebedrijven;
 4. toeleveranciers: fabrikanten, importeurs, distributeurs en leveranciers van bouwstoffen, artikelen en (bouw)producten;
 5. systeemhuizen: die applicaties leveren aangaande het onderwerp van de cursus;
 6. toezichthoudende partijen: gemeente, directievoerders en opzichters, kwaliteitborgers;
 7. iedereen die in zijn of haar dagelijkse functie in het bouwproces te maken heeft met het onderwerp van de cursus.


Toelatingsvoorwaarden:

Deelnemers dienen minimaal te beschikken over MBO werk- en denkniveau en over enige mate van praktijkkennis, bij voorkeur in de B&U-sector. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursus worden toegelaten in overleg met de begeleider cursisten. Een 'goede' beheersing van de Nederlandse taal is prettig.


Studielast:

Men hoeft geen rekening te houden met zelfstudie bij reguliere dagcursussen. Bij de meerdaagse opleidingen en de leergang, waaraan ook een examen gekoppeld is, dient men rekening te houden met een te overzien beperkt aantal uren zelfstudie per les.


Cursusmateriaal:

De cursisten krijgen een (digitale) syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie van de docent(en). In de syllabus zullen tevens zaken zijn opgenomen hierop aanvullend doch beperkend in verband met het milieu. Tijdens de cursus zal continu verwezen naar digitale informatie die op het internet, vaak gratis, te verkrijgen is. Dit alles tesamen kan na afloop van de cursus dan uitstekend dienst doen als naslagwerk.


Werkwijze:

Bij deze cursus en opleidingen streven we, indien praktisch toepasbaar, naar een diversiteit aan werkvormen. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen beroepspraktijk van de cursisten staat hierin centraal. Oefeningen en casussen worden klassikaal besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursussen zijn er op gericht het geleerde in de dagelijkse beroepspraktijk van de cursist praktisch te kunnen toepassen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casussen. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van moderne presentatiemiddelen en applicaties. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht (zenden) met behandeling van, zoveel mogelijk vooraf aangeleverde,  praktijkvoorbeelden en probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de begeleider cursisten.


Afsluiting:

Deelnemers die een cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. Deelnemers die een opleiding voor tenminste 85% hebben bijgewoond, regelmatig huiswerk hebben gemaakt, een proactieve rol tijdens de lesdagen hebben getoond en het (her)examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen na afloop een diploma. Wanneer het examen met een onvoldoende wordt afgesloten volgt een schriftelijk herexamen.


Evaluatie:

De cursussen worden continu geëvalueerd door middel van een digitaal evaluatieformulier welke staat op de website van Aspectibus.


Begeleider cursisten:

ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, bouwspecificatie- en bestekdeskundige.


Groepsgrootte:

Elke groep bestaat in beginsel uit maximaal 10 deelnemers, met een ondergrens afhankelijk van de soort cursus, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren,  een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht!


Korting:

Naast een algemene staffelkorting is er een specifieke BNB-kortingsactie van 20%. Kortingen mogen door BNB-leden worden gecombineerd waarbij de BNB korting van 20% het vertrekpunt is van de berekening.


Aanmelding:

Inschrijving voor een cursus gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren.


Vervolg(cursus) mogelijkheden:

Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op deze website.


Regeling Permanente Beroepsontwikkeling:

De cursussen van Aspectibus zijn:

 1. een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt;
 2. een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB).


Erkenning na de :

Deze cursus is erkend door:

 • zie omschrijving van de specifieke cursus.


Meer informatie:

Meer informatie over de cursussen alsmede de dienstverleningen is verkrijgbaar bij Aspectibus via:

 1. website, www.aspectibus.nl;
 2. e-mail adres, hmiltenburg@aspectibus.nl;
 3. telefoon, 06-51668875. 


Online variant:

Door toedoen van het coronavirus biedt Aspectibus al enige jaren haar onderwijsactiviteiten in aangepaste vorm ook deels of in zijn geheel aan via Ms Teams. Praktisch gezien betekent dit dat bij een dergelijke variant van een klassieke reguliere cursus de lesdagen, het aantal lesdagen, het programma en de leerdoelen in samenspraak met de cursist wordt vastgesteld. Feitelijk wordt zo van een “confectie” cursus, een via Teams gegeven maatwerkvariant, voor een maatwerk tarief, aangeboden.

Uitgangspunt voor een online cursus is dat de te kiezen lesdagen zijn de dinsdag, woensdag en/of donderdag en de tijdstippen tussen liggen tussen 8:30-12:30 uur.


De opgedane ervaringen van het lesgeven via Teams zijn zeer positief zo blijkt. Naast de besparing op reistijd en file leed, kan men effectief kennis opdoen vanuit de vertrouwde thuis- of werkomgeving, met directe persoonlijke aandacht in, vaak meerdere, korte en krachtige ochtendlessen.

unsplash