Aspectibus


Wat doet Aspectibus (doel en doelstelling)


De core business van Aspectibus is het:

 1. Dóór professionals;
 2. Vóór professionals.


Aanbieden van trainingen, cursussen en dienstverleningen zoals adviezen, op het vakgebied van specificeren (en aanverwante zaken) in de B&U-sector van de bouwsector, in de bouwpraktijk gebruikt voor het opstellen en duiden van in basis:

 1. Technische aspecten: de zgn. Technische Specificaties, zoals de klassieke werkbeschrijving in een bestek(boek), de vraagspecificatie bij een geintegreerd contract, de output specificatie bij een PPS contract etc.;
 2. Juridische aspecten: veelal de kernbedingen van een overeenkomst, zoals het klassieke hoofdstuk 01, specifiek 01.02. in een STABU bestek (boek), de ingevulde MBO bij een geintegreerd contract etc.


Specificaties, welke gebruikt worden in de B&U-sector, als onderdeel van de bouwsector die als geheel bestaat uit de:

 1. B&U-sector: de Burger- of Woning- en Utiliteitsbouw sector, die zich bezig houdt met het ontwikkelen, bouwen, onderhouden, renoveren, restaureren, instandhouden en verduurzamen van bouwwerken en gebouwen (objecten);
 2. GWW-sector: de Grond-, Weg- en Waterbouw sector zoals bruggen, viaducten, (snel)wegen, waterkeringen etc., veelal bouwwerken, geen gebouw zijnde.


Specificaties, namens de klant zijnde:

 1. De primaire opdrachtgever (principaal);
 2. De secundaire opdrachtgever, de gecontracteerde opdrachtnemer (bij bv prestatie-inkoop);
 3. De tertiaire opdrachtgever, bijvoorbeeld de onderaannemer/leverancier of onderopdrachtnemer.


Specificaties, vanuit:

 1. De vragende kant richting de aanbieder (de uitvraag, de aanbesteder of aanvrager prijsaanbieding);
 2. De aanbiedende kant richting de vrager (de inschrijver of prijsaanbieder)


Specificaties, bij een:

 1. Project: bij projectmatig werken, het werken volgens een projectmanagement methodiek zoals GOTIK waarbij je op een systematische en gestructureerde wijze (Systems Engineering) werkt aan een bepaald vraagstuk zoals het bouwen, onderhouden, renoveren of restaureren van een bouwwerk (object), met een einddoel en een deadline zoals een opleverdatum, welke vooraf wordt bepaald;
 2. Object: het bouwwerk of gebouw (systeem) waaraan of waarin gedurende de gebruiksfase projectmatige (ver)bouw-, beheer- en onderhoudsactiviteiten plaatsvinden.


Specificaties, (van Functie/behoefte > Eisen en Wensen > (Technische) Oplossingen) die bruikbaar zijn in alle (bouw)fasen of projectstadia, voor elke gebruiker, de lifecycle, van een object zoals de:

 1. Pre-ontwerpfase, programma van eisen en wensen, initiatief fase/haalbaarheidsstudie. De uitvraag (behoefte) van de klant in eisen en wensen centraal stellen;
 2. Ontwerpfase (SO, VO, DO en TO), Schets- of Structuur Ontwerp, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp (voorheen besteksfase geheten);
 3. Bouw- of uitvoeringsfase met narooifase (onderhoudstermijn/onderhoudsperiode);
 4. Gebruiksfase/exploitatiefase met daarin allerhande vormen van, werken en diensten, (al dan niet planmatig) onderhoud (repareren, boenen, zemen en stofzuigen etc.) en beheer (facility);
 5. Sloop- of ontmantelingsfase (liefst herbruikbaarheid van bouwstoffen door remontabel te bouwen waardoor oogsten mogelijk bij een donorgebouw is in plaats van slopen).


Specificaties, op het gebied van de inkoopsoorten:

 1. Werken;
 2. Diensten;
 3. Leveringen.


Specificaties, bij allerhande samenwerkingsvormen en contractvormen zoals (niet limitatief):

 1. Gecoordineerd, ook wel abusievelijk traditioneel genoemd, klassiek ware beter, waarbij er sprake is van een splitsing primair tussen ontwerp en uitvoering/onderhoud (D versus BM;
 2. Geintegreerd, ook wel abusievelijk innovatief genoemd, waarbij een deel of het gehele  ontwerp bij de opdrachtnemer ligt (D del 1 versus D deel 2 en BM ;
 3. Bouwteam, (2 fasen contract, ontwerpfase en uitvoeringsfase);
 4. Raamovereenkomst (ROK) met lange looptijd (regulier 3 jaar en bij bijzondere sectoren tot wel 8 jaar) met nadere overeenkomsten (NOK);
 5. Strategische alliantie;
 6. Ketensamenwerking;
 7. PPS-varianten (DBMFO varianten).


Specificaties, voor overeenkomsten zoals opgenomen in BW boek 7, bijzondere overeenkomsten:

 1. Koop: een (directie)levering;
 2. Dienst: een overeenkomst van opdracht, inspanningsverbintenis;
 3. Werk: een overeenkomst van aanneming van werk, resultaatsverbintenis in basis, van stoffelijke aard.


Specificaties, als onderdeel van de aanbestedingsstukken (de uitvraag), voor diverse soorten inkoopcategorien zoals:

 1. Werken (W);
 2. Diensten (D);
 3. Leveringen (L);
 4. Speciale sectoren.


Specificaties, voor de inkoop o.b.v. een:

 1. Aanbesteding (tender): hetgeen volgens De Gids Proportionaliteit is: specificeren, selecteren en contracteren;
 2. Prijs- of offerteverzoek: 1-op-1.


Specificaties, in de context van nauwe interdisciplinaire samenwerking tussen alle betrokken partijen (iteratief proces), doch primair tussen de bouwspecificatiedeskundige (LOS) en de twee andere belangrijke disciplines die data (her)gebruiken en maken, dit in verband met de koppeling van informatie/data,  in dezelfde fase alsmede naar opvolgende fasen en visa versa, te weten de:

 1. Modelleurs: de geometrie, het 3-d (aspect)model (LOG);
 2. Bouwkostendeskundigen: de calculatie, van haalbaarheids studie, ramingen, begrotingen en de na-calculatie etc. (LOC).


Specificaties, met daarin beschreven de activiteiten die gaan over:

 1. Werken (allerhande technieken zoals sloopwerk, behangwerk, prutswerk (grapje) met bijbehorende technieken en middelen/bouwstoffen/materialen);
 2. Diensten (glasbewassingswerk, schoonmaakwerk, de technieken met bijbehorende activiteiten "zonder" middelen in de zin van een koop;
 3. Leveringen (bouwstof/materiaal/artikel/product).


Activiteiten (handelingen=arbeid), klein materieel en middelen, primair uitgevoerd bij aanwending van bouwstoffen (productiemiddelen) op bouwdelen/componenten en gekoppeld aan technieken (onderaannemers/werksoorten of techniek), zoals de volgende technieken:

 1. Schilderwerk, schilderen (activiteit=arbeid) van verf (middel+klein materieel) op een buitenwandopening van hout (bouwdeel) door het schildersbedrijf (schilderwerk)
 2. Behangwerk, voorstrijken van sterk zuigende wand waar behang op komt;
 3. Sloopwerk; het voor hergebruik demonteren van een wastafel;
 4. Schoonmaakwerk, het boenen van een pvc-vloer.


Specificaties, voor:

 1. Bouwwerken: zijnde elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
 2. Gebouwen: zijnde een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte;
 3. Werken: iets van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, meestal van toepassing tijdens de gebruiksfase aangaande een object.


Specificaties, als onderdeel van de drie-eenheid:

 1. Geometrie: het 3d-model, modelleur (vorm en locatie van objecten ten aanzien van een refentiesysteem);
 2. Calculatie: de (kost)prijs, bouwkostendeskundige;
 3. Specificatie: de informatie, bouwspecificatiedeskundige.


Specificaties, het maken en duiden van Technische Specificaties op basis van:

 1. Functionele-eisen (valideerbaar), controleerbaar/aantoonbaar en het liefst innovatie-bevorderend (oplossingsruimte). Interdisciplinair gevalideerd;
 2. Prestatie-eisen (verifieerbaar) gebaseerd op functionele eisen, van de (technische) oplossing. Ondubbelzinnig, meetbaar (bandbreedte/grenswaarde/minimumwaarde)  en het liefst niet innovatie-belemmerend. Interdisciplinair geverifieerd.


Specificaties, functionele-eisen, in de zin van:

 1. Doel-eisen, "ik wil een zwembad die voor jong en oud te gebruiken is", de klantbehoefte (KES);
 2. Waaraan moet het voldoen, zoals vaak opgenomen in de considerens van een overeenkomst, de omschrijving van het werk op een voorblad van een bestek of Basisovereenkomst (gebaseerd op een MBO);
 3. Wat is het beoogde gebruik;
 4. Wat moet het (systeem) kunnen;
 5. Oplossingsvrij of oplossingsgericht, al naar wens opdrachtgever; innovatie is vaak geen projectdoel!
 6. Een functionele specificatie is te herkennen aan de naamgeving, bv ...systeem, ...voorziening, ...faciliteit.


Specificaties, prestatie-eisen (KPI), in de zin van meetbare waarden of verplichtingen (verifieerbaar) als:

 1. Nummerieke-prestatie-eisen: zoals de kenmerken en waarden "h.o.h. 600 mm" bij een balklaag, "1:100" afschot bij een vloer of "500 lux" verlichtingssterkte op het werkoppervlakt van een bureautafel;
 2. Alfanummerieke-prestatie-eisen: referenties, verwijzende eisen zoals "conform bestaand", "hoger dan de kerk in de naburige gemeente" of "Dorische kapiteel conform het handboek Vitruvius";
 3. Esthetische-prestatie-eisen: referenties zoals beeldmateriaal/monsters/proefopstelling/proefvlak aangaande structuur, textuur, dessin, kleur etc.
 4. Een prestatie specificatie is te herkennen aan de technische invulling,  zoals warmwaterverwarming of staalskelet, als resultaat van een activiteit. Ook wel de functievuller of oplossing genoemd.


Specificaties, onderling veelal geclusterd en gerangschikt (systeem) opgebouwd naar (decompositie):

 1. Ruimtelijke voorzieningen, gebouwtypen eventueel binnen een complex (gebouw A en B);
 2. Zone;
 3. Ruimten/vertrek: ruimteboek;
 4. Elementclusters zoals een gevel of een muur;
 5. Elementen: functionele objecten/gebouwelementen/gebouwdelen;
 6. Elementvarianten: gespecificeerd (Technische Specificatie) in  een elementenspecificatie oftwel elementenbestek;
 7. Bouwdelen of/(met) componenten: gespecificeerd (Technische Specificatie) in een bouwdelen bestek;
 8. Technieken: onderaannemer, ambachten of werksoorten, gespecificeerd (Technische Specificatie of beschrijving van het werk) in een klassiek STABU (UAV) bestek (STABU hoofdstukserie 01);
 9. Activiteiten: wat doet iemand, een rol of taak zoals metselen, gasfitten, monteren, boenen, stofzuigen, repareren, demonteren, verduurzamen etc.
 10. Middelen: zoals grondstoffen, halffabricaten, bouwstoffen (UAV), producten, artikelen (merkloos o.g. en merkgebonden o.g.).


Specificaties, van objecten ((sub)systemen), gespecificeerd op basis van:

 1. Attributen: zoals afmeting;
 2. Kenmerken: zoals lengte, breedte en hoogte;
 3. Waarden: bijvoorbeeld 10x10x10 cm.


Specificaties van bouwstoffen (UAV), materialen (UAV-gc), productiemiddelen, geclassificeerd conform:

 1. Tabel 3 van de Nl/Sfb, naar grondstof;
 2. IFC material;
 3. STABU categorie B van Bouwstof, naar grondstof en eventueel functie;
 4. ETIM;
 5. NAA.K.T, naar naam, kenmerken en toepassing;


Specificaties, gekoppeld aan zaken als:

 1. SMART-eisen: niet wollig specificeren, duidbaar (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden);
 2. MoSCoW: het prioriteiten aan de eisen stellen (Must haves, Should haves, Could haves en Won't haves).


Specificaties, die clusterbaar/hersorteerbaar zijn o.b.v. o.a.:

 1. Werkpakketten;
 2. Nevenaannemers;
 3. Eigenaren conform splitsingsakte's (VVE);
 4. Percelen (geen grond zijnde);
 5. Ploeg;
 6. Taken;
 7. Werkmethode.


Specificaties, van objecten zoals bouwdelen, gekoppeld aan een locatie of plaats door:

 1. 0-punt;
 2. GIS, Geografisch Infomatiesysteem;
 3. GPS coordinaten, Global Positioning System;
 4. Bouwlaag;
 5. Benaming officiele en handelsnamen van de ruimte, element, bouwdeel, zoals entree, hal, living, entresol, loggia etc.


Specificaties, indien er sprake is van een prijs en contractvormingfase, het maken van juridische specificaties, de zogenaamde kernbedingen, die gangbaar worden gekoppeld aan de algemene voorwaarden behorende bij een overeenkomst, zoals  paritaire, uniforme en niet paritaire algemene voorwaarden zoals:

 1. UAV 2012;
 2. UAV-gc 2020;
 3. Model bouwteamovereeenkomst voorwaarden zoals de Model Bouwteamoverenkomst 2021 (KBN) en Model Bouwteamovereenkomst DG 2020 (Duurzaam Gebouwd);
 4. Inkoopvoorwaarden;
 5. Leveringsvoorwaarden;
 6. Onderaannemingsvoorwaarden zoals de AVvO 2016
 7. FIDIC voorwaarden.


Specificaties, die onderdeel zijn van een:

 1. Harde knip: een contract, via een inkoop, richting een andere partij zoals een aannemer (via een bestek) of opdrachtnemer (via een geintegreerd contract);
 2. Zachte knip: een vervolgopdracht binnen een reeds aangegane overeenkomst, dus bij dezelfde partij, zoals bij een architect/adviseur van bijvoorbeeld SO naar VO of zoals bij een  bouwteamovereenkomst, van fase 1 (ontwerp) naar fase 2 (uitvoering en eventueel onderhoud);
 3. Semi harde knip: een vervolguitwerking, van met name de Technische Specificatie, door een andere partij, als onderdeel van een reeds aangegane overeenkomst. Bijvoorbeeld de uitwerking van de vraagspectificatie namens de opdrachtnemer door een externe partij.


Specificaties, technische en juridische specificaties, die te duiden (toetsbaar) zijn, ten behoeve van o.a. inspectie, keuren, opnemen, verificatie en validatie, voor:

 1. Kwaliteitsbeheerders;
 2. Kwaliteitsborgers;
 3. Directievoerders en toezichthouders;
 4. Specialisten op technisch gebied (bouwfysicus, bouwmethodieken, bouwmaterialen etc.);
 5. Specialisten op gebied van bouwkosten, bewerkingstijden etc.;
 6. Specialisten op het gebied van exploitatie, gebouwbeheer, facility;
 7. Specialisten op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht.
 8. Specialisten op het gebied van bouwwetgeving (Bbl, omgevingswet).


Specificaties waar aan objecten en activiteiten gehangen kan worden:

 1. Tijd(stip);
 2. Periode.


Specificaties die eenduidig interpreteerbaar zijn door (linkedData/RDF Triple):

 1. Mensen;
 2. Computers.


Data (SAO) opgebouwd uit sematische RDF triples (Kees (subject) is een broer van (aspect) Carolien (object)):

 1. Subject (onderwerp);
 2. Predicate (predicaat/toestand/beschrijft de actie/meestal om te verwijzen naar alles wat over het onderwerp wordt gezegd (het aspect));
 3. Object (de waarde van het kenmerk).


Aspecten, oogpunten, die gaan over (de vloerafwerking is de uitstraling van de vloer) (De vloer is een onderdeel van het casco) :

 1. Voorstelling(Wat is)
 2. Vormgeving (Hoe is)
 3. Functie (uitstraling, gezondheid, bruikbaarheid, duurzaamheid)


Specificaties, stapsgewijs tijdens de levenscyclus van een object gemaakt, het specificatieproces, door de bouwspecificatiedeskundige (doelstelling), de (rechts)persoon (in het bezit van de benodigde beroepscompetenties) die:

 1. Gespecialiseerde kennis en vaardigheden bezit van met name het technisch en juridisch specificeren in de bouwsector;
 2. Inzetbaar is in alle project- en objectfasen (projectstadia) van een (bouw)werk;
 3. Bij diverse samenwerking- en contractvormen betrokken is met zijn/haar expertise;
 4. Iteratief kan samenwerken met andere vakgenoten (interdisciplinair), met name op het gebied van modelleren en calculeren.


En nog veel meerunsplash