Aspectibus

Dagcursus (ochtend en middag)


‘Specificeren in de B&U-sector’

Als nieuwe cursus bouwbreed erkend als dé Nederlandse cursus over het specificeren in de B&U-sector.

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

Latent specificeren we al eeuwenlang in de B&U-sector. We leggen immers vaak vast wat we gedaan willen hebben waarbij een afdwingbaar contract niet altijd het uitgangspunt hoeft te zijn, zo leert de geschiedenis. We specificeren, niet enkel in afdwingbare contracttekst, maar juist ook om de communicatie op juridisch en technisch gebied tussen partijen te verduidelijken. Bij deze dagcursus ligt het accent op de zogenaamde Technische Specificaties en de juridische specificaties (kernbedingen), doch niet enkel gedacht in de TO-fase, de klassieke besteksfase. Met name het specificeren in alle projectstadia, van pre-ontwerp, ontwerp, bouw en de gebruiksfase wordt belicht. Gekeken wordt naar het detailniveau van het specificeren, de overerfbaarheid daarvan en de interactie met ander disciplines in dezelfde fase, zoals de modelleur (3d) en de calculator (bouwkostendeskundige). Juridische specificaties zijn vaak de kernbedingen van een overeenkomst, zoals STABU hoofdstuk 01 versus de UAV 2012 en de MBO versus de UAV-gc 2005. De Technische Specificaties kennen diverse detailniveaus en kunnen bestaan uit functioneel (doel) eisen en prestatie-eisen (afschot 1:100). Prestatie-eisen die numeriek, alfanumeriek of verbeeldend met bv fotomateriaal of bemonstering zijn vastgelegd in attributen, kenmerken en waarden.


Het onderwerp zal door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg helder worden behandeld.


Leerdoel

Na het bijwonen van de dagcursus wordt de cursist geacht:

 1. inhoudelijk geïntroduceerd te zijn in de betekenis van specificeren in de B&U-sector;
 2. inhoudelijk in staat te zijn om zelf te kunnen specificeren;
 3. in- en externe communicatie te kunnen voeren over specificeren;
 4. door anderen opgestelde specificaties kunnen duiden;
 5. kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar eigen specifiek te stellen leerdoel.


Programma/inhoud

 1. Soorten samenwerking en contractvormen, voorwaarden;
 2. Gebouwtypen, ruimten, elementclusters, elementen, elementvarianten, bouwdelen, componenten, technieken, activiteiten en middelen specificeren;
 3. Fasering, projectfasen, projectstadia, het detailniveau van de specificatie, harde en zachte knip;
 4. Technische specificaties en juridische specificaties in de B&U-sector;
 5. Functioneel en prestatiegericht specificeren;
 6. Specificeren aan objecten zoals bouwwerken, gebouwen, werken;
 7. Specificeren voor diverse activiteiten zoals bouwen, onderhouden, renoveren, restaureren, slopen;
 8. Specificeren voor werken primair, secundair voor diensten en leveringen;
 9. Specificeren van de kernbedingen ten behoeve van een overeenkomst;
 10. Interactie tussen specificeren, modelleren en calculeren;
 11. Attributen, kenmerken en waarden specificeren;
 12. SMART specificeren en prioriteiten stellen (MoSCoW);
 13. Locatie specificeren, 0-punt, GIS/GPS en aan ruimtenaam;
 14. Verifieren en valideren van specificaties;
 15. tips en trucs.


Duur

De dagcursus duurt één lesdag (dit zijn twee dagdelen oftewel vier lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot 17.00 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal een lunch worden verzorgd.


Plaats en data

De cursus wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn: afhankelijk van het animo worden in overleg de data geprikt.


Cursuskosten

De kosten voor deze dagcursus zijn € 545,-- (prijsstelling 2024) per cursist, excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, digitale syllabus, overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash