Aspectibus


Gastdocent  

***”Kennis is kracht, kennis delen is macht”***


Inleiding

Bij Aspectibus bestaat de mogelijkheid voor het als gastdocent (deels) invullen van uw lesblokken. Deze invulling kan gaan over bouwcontracten in het algemeen, bestekken in het bijzonder en alles wat daarmee samenhangt. Bezien vanuit het verleden, het heden en wat de toekomst in petto heeft. 


Steekwoorden hierbij zijn

 • samenwerkingsvormen (gecoördineerd, geïntegreerd, bouwteam, strategische alliantie, ketenintegratie);
 • soorten opdrachtgevers;
 • PvE (vaste en variabele klanteisen en wensen, SMART, MOSCOW etc.)
 • Systems Engineering (gestructureerd specificeren en ontwerpen, decompositie, objectenboom en functieboom, SBS, werkpakket);
 • verifiëren en valideren, monitoren, auditeren, beproeven, opnemen, inspecteren;
 • decompositie (omgeving, complex, object, ruimte, element, bouwdeel, middel);
 • classificeren (NL/SfB, IFC, CB-NL, EcoQuaestor etc.);
 • functioneel en prestatie gericht specificeren;
 • kwantitatief (alfanummeriek en numeriek) en kwalitatief specificeren;
 • aanbesteden (specificeren, selecteren en contracteren, reglementen, De Gids);
 • soorten (technische) specificaties;
 • Europese richtlijnen en verordeningen;
 • wet- en regelgeving (publiek en privaatrecht);
 • rechtspersonen en natuurlijke personen;
 • soorten overeenkomsten/verbintenissen (werken, diensten, leveringen etc.)
 • standaardvoorwaarden (UAV, UAV-gc, AVvO, AVA, DNR/STB
 • project- en bouwfasen, mate van gedetailleerdheid, LOD, DBMFO, PPS, LCC;
 • conditiemeting, verzorgingsscore, reinheidsgraad (technische staat, veroudering, esthetische staat);
 • rollen, functies en competenties;
 • CE-markering, DoP vs KOMO;
 • STABU, OSF;
 • verzekeringen (CAR, VGV, verzekerde garantie etc.)


Doelgroep

Het als gastdocent (deels) invullen van uw lesblokken is bestemd voor:

 • reguliere onderwijsinstellingen, VMBO, MBO, HBO en WO;
 • particuliere onderwijsinstellingen, deeltijd- en praktijkopleidingen etc. 


Doel

Na het als gastdocent (deels) invullen van uw lesblokken worden de studenten geacht:

 • op de praktijk afgestemde, actuele, didactisch verantwoorde en gevalideerde informatie te hebben verkregen;
 • in- en externe communicatie te kunnen voeren over het onderwerp;
 • kennis te hebben vergaard omtrent zijn/haar specifiek te stellen leerdoel.


Naslagwerk

De studenten krijgen, indien gewenst, een (digitale) syllabus met daarin “opgenomen” onder meer de presentatie. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. “opgenomen” zijn. Dit alles kan na afloop van de lesblokken uitstekend dienst doen als naslagwerk.


Werkwijze

 • in overleg te bepalen.


Gastdocent


Duur

De duur van het als gastdocent (deels) invullen van uw lesblokken wordt in onderling overleg vastgesteld. 


Plaats en data

 • in overleg te bepalen.


Kosten

Voor de rol als gastdocent vraagt Aspectibus een in overleg te bepalen vergoeding. Op deze dienstverlening zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash