ing. H.H.M. (Henny)  Miltenburg       
hmiltenburg@aspectibus.nl  06-51668875

Dagcursussen

Actualiteit in wet- en regelgeving in de B&U-sector

De cursus Actualiteit in wet- en regelgeving in de B&U-sector is speciaal bedoeld voor hen die graag bijgeschoold willen worden over de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving in deze sector. Door middel van deze ééndaagse cursus bent u weer geheel op de hoogte van de stand van zaken aangaande vigerende en toekomstige wet- en regelgeving.

Lees meer

Beginselen van het faillissementsrecht’ en ‘Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Deze dagcursus is een combinatie van de dagdeelcursussen ‘Beginselen van het faillissementsrecht' en  ‘Vennootschaps- en ondernemingsrecht'.

Lees meer

CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten basis

Op 1 juli 2013 trad de Europese Verordening bouwproducten (CPR) in werking. De CE- markering is verplicht in de hele Europese Economische Ruimte. De CPR heeft als doel technische belemmeringen op te heffen voor het verhandelen van bouwproducten binnen de Europese Economische Ruimte (belemmeringen zijn o.a. private en/of nationale keurmerken). De CE-markering met zijn prestatieverklaring is het bewijs dat het bouwproduct verhandeld mag worden binnen de EER en dat de essentiële kenmerken zijn gedeclareerd overeenkomstig het beoogd gebruik.

Van belang is dat de bouwsector, de afnemers, gebruikers en voorschrijvers van bouwproducten, goed op de hoogte zijn van deze nieuwe Verordening. ”Voor een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt of waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven, is de CE-markering het enige merkteken dat verklaart dat het bouwproduct in overeenstemming is met de aangegeven prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken die onder die geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling vallen.”  Ook de aansprakelijkheid van de fabrikant voor deze testresultaten loopt bij falen van het product uitsluitend via de CE-markering. De huidige erkende kwaliteitsverklaringen spelen hierbij geen rol meer.

De bouwproducten waarop de CPR van toepassing is zijn voorzien van de CE-markering en een prestatieverklaring. Deze prestatieverklaring is het instrument voor fabrikanten en leveranciers om met afnemers (aannemers en de bouwdirectie) te communiceren over de prestaties van het product die zijn vastgelegd in de geharmoniseerde technische specificatie.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die graag bijgeschoold willen worden over dit complexe onderwerp. Door middel van deze cursus bent u weer geheel op de hoogte van alle do’s en don’t’s.

Lees meer

CE-markering en de Europese Verordening Bouwproducten voor bestekschrijvers 

Op 1 juli 2013 trad de Europese Verordening bouwproducten (CPR) in werking. De CE-markering is dan verplicht in de hele Europese Economische Ruimte. De CPR heeft als doel technische belemmeringen op te heffen voor het verhandelen van bouwproducten binnen de Europese Economische Ruimte (belemmeringen zijn o.a. private en/of nationale keurmerken). De CE-markering met zijn prestatieverklaring is het bewijs dat het bouwproduct verhandeld mag worden binnen de EER en dat de essentiële kenmerken zijn gedeclareerd overeenkomstig het beoogd gebruik.

Van belang is dat met name de voorschrijvers van bouwkundige bouwproducten in een bestek, goed op de hoogte zijn van deze nieuwe Verordening en er adequaat naar handelen. De gangbare bestekpraktijk van het beschrijven conform een beoordelingsrichtlijn (BRL) van een bouwproduct in een bestek, wat leidde tot levering van een bouwproduct op de bouwplaats met een KOMO productcertificaat en/of attest is enigszins anders geworden.

Deze cursus is speciaal bedoeld voor voorschrijvers van bouwkundige bouwproducten in een bestek die graag bijgeschoold willen worden, o.a. over het specificeren op basis van voornamelijk Europese (geharmoniseerde) Normen (hEN). Door middel van deze cursus bent u weer geheel voor nu en de nabije toekomst op de hoogte van alle do’s en don’t’s van deze ingrijpende herziening.

Lees meer

Garanties in de bouw

Garanties spelen in de bouw een belangrijke rol. Toch is het een niet éénduidig begrip. Om u wegwijs te maken in de complexe wereld van garanties, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met het fenomeen garanties in de bouw.

Lees meer

Meer en minderwerk' en 'OG (Of Gelijkwaardig)

Deze dagcursus is een combinatie van de dagdeelcursussen ‘Meer en minderwerk' en ‘OG (Of Gelijkwaardig)'.

Lees meer

Aanbestedingswet 2012, de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement (ARW 2012)

De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit zijn met ingang van 1 aprili 2013 in werking getreden. In het besluit wordt een aantal zaken geregeld uit de aanbestedingswet, zoals het verplicht gebruik van de Gids proportionaliteit, het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2012 en een model Eigen Verklaring. Het ARW 2013 vervangt het ARW 2005 en is op grond van de Aanbestedingswet aangewezen als richtsnoer voor nationale aanbestedingen voor Werken.

Van groot belang is dat het proportionaliteitsbeginsel (Gids proportionaliteit) ook ziet op de contractvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in bijvoorbeeld een bestek. Bij de beoordeling of een aanvullende contractsvoorwaarde in een redelijke verhouding staat tot de opdracht kan onder meer meespelen of het risico is neergelegd bij de partij die dat risico het best kan beheersen, of het risico voorzienbaar en verzekerbaar is, of de bepaling gebruikelijk is etc. Zeker vermeldenswaard is dat wanneer er voor een bepaalde overeenkomst algemene voorwaarden bestaan welke bouwbreed zijn vastgesteld, zoals de UAV 2012, deze in beginsel integraal moeten worden toegepast. Alleen voor zover de aanbestedende dienst dat kan motiveren, kan van deze voorwaarden in bestekken worden afgeweken.

Lees meer

Nieuwe samenwerkingsverbanden in de bouw

De veranderende bouwopgave, de aanbevelingen uit de bouwenquête en het, in vergelijking met de huidige wetgeving, ietwat verouderde aansprakelijkheidsregime van de vigerende standaard contractvoorwaarden (UAV) en rechtspositieregeling (DNR), maken dat de bouw zich moet bezinnen over de toegepaste bouworganisatievormen en samenwerkingsverbanden, kortweg de contractvormen. Om u wegwijs te maken in de verschillende contractvormen in de B&U-sector, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met de gecoördineerde en geïntegreerde contractvormen.

Lees meer

Bestekken lezen in de B&U-sector 

Hoe kunt u bij het lezen van projectbestekken - en met name van de (aanvullende) administratieve bepalingen - onderscheiden waar de risico's en de onduidelijkheden zitten? Waar zitten de voetangels en klemmen in de projectbestekken? Welke onderdelen van het contract vragen speciale aandacht omdat daar grote financiële consequenties uit kunnen voortvloeien? De voor u meest relevante onderdelen die in het bestek (contract) voorkomen worden helder toegelicht tijdens de cursus bestekken lezen in de B&U-sector.

Lees meer 

Bestekken in de B&U-sector

De STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw, het product van de integratie van het oude Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW), inclusief Onderhoud en Woningverbetering (SROW) en de eerste editie van de STABU Standaardbestek voor Burger- en Utiliteitsbouw uit 1986, was 25 jaar defacto - standaard in de B&U-sector. Nu deze vertrouwde standaard wordt losgelaten zijn diverse partijen in de B&U-sector opgestaan om nieuwe systemen te ontwikkelen. Om een verantwoorde keuze en invoering van een nieuwe systeem binnen uw organisatie snel en effectief te laten verlopen, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd.

Lees meer

UAV 2012, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) is het product van de integratie van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989), de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (UAVTI 1992) en titel 7.12 BW (Aanneming van werk). Om u wegwijs te maken in het werken met de UAV 2012, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd.

Lees meer

UAVgc-2005, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen zijn mede onder de druk van ontwikkelingen als een terugtredende (afslankende) overheid en de wens van sommige opdrachtgevers om ontwerp, uitvoering en onderhoud integraal bij een marktpartij neer te leggen opgesteld. In de B&U-sector worden ze meer en meer gebruikt naast klassieke UAV contracten gebaseerd op een bestek. Om u wegwijs te maken met de UAVgc-2005, wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met de UAVgc-2005, de bijbehorende Model Basisovereenkomst en - in hoofdlijnen - met het bijbehorende aanbestedingsproces.

Lees meer

Verzekeringen in de bouw

Traditiegetrouw worden er in de bouw veel verzekeringen afgesloten. Hierbij kan gedacht worden aan de Construction All-Risks (CAR) verzekering, de werkmaterieelverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Vaak is echter onbekend welke verzekeringsrechtelijke aspecten van belang zijn voor een goede dekking. Ook als een andere partij uit de bouwkolom voor de benodigde verzekeringen zorg dient te dragen is de vraag welke dekking de polissen bieden vaak niet eenvoudig te beoordelen.

Om u wegwijs te maken in het verzekeringsrecht en de gevolgen daarvan voor de bouw wordt deze ééndaagse cursus georganiseerd. Tijdens deze dag raakt u volledig vertrouwd met het fenomeen verzekeringen in de bouw. 

Lees meer

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Opbellen
Info