Aspectibus

Twaalfdaagse opleiding (middag en avond)


‘Bestekschrijver woning– en utiliteitsbouw (B&U)'

Al meer dan 30 jaar bouwbreed erkend als dé Nederlandse basisopleiding in bestekkenland

Aanmelden | Aanvullende info | Route


Inleiding

De STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw, het product van de integratie van de Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) uit de jaren 80 van de vorige eeuw (inclusief Onderhoud en Woningverbetering (SROW)) en de eerste editie van de STABU Standaardbestek voor Burger- en Utiliteitsbouw uit 1986, is tot op heden de Nederlandse standaard bestekssystematiek in de B&U-sector.  Het beschrijven van een werk, oftewel het opstellen van een klassiek bestek(boek), daarbij gebruikmakend van bijvoorbeeld de STABU-bestekssysystematiek, is specialistisch werk. Dikwijls is er maar weinig tijd voorhanden voor het opstellen en het analyseren van een bestek terwijl partijen in de B&U-sector elkaar steeds vaker en harder aanspreken op hun verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Daarnaast is de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving steeds aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Veranderingen die ingrijpen op de bestekken in de B&U-sector. Dit vraagt om goed opgeleide mensen. Tijdens deze breedgedragen meerdaagse opleiding raakt u volledig vertrouwd met de inhoud van dit vakgebied en leert u de kennis en kunde van het vak. 


De onderwerpen zullen door docent ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg, eventueel met de aan Aspectibus verbonden gastdocenten, helder worden behandeld.


Leerdoel

Deze meerdaagse opleiding tot professionele bestekschrijver behandelt alle relevante onderdelen welke o.a. nodig zijn voor het opstellen van projectbestekken. Deze opleiding voldoet geheel aan de beroepscompetenties uit het beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver B&U.

Na het volgen van de opleiding wordt de cursist geacht: 

 1. geïntroduceerd te zijn in contractvormingen ("traditioneel", "innovatief", "bouwteam", "PPS" etc.) in de bouw in het algemeen en in het vak bestekschrijver specifiek;
 2. inhoudelijk kennis te bezitten van diverse bestekssystematieken en de toepassing hiervan in de bouwnijverheid;
 3. vertrouwd te zijn met het aanbestedingsproces (precontractuele fase), de rol van het bestek en de bestekschrijver daarin;
 4. inhoudelijk bekend te zijn met het toepassen van de technische bepalingen zoals uit de STABU-Standaard 2019 en de administratieve bepalingen uit de UAV 2012;
 5. inzicht te hebben in jurisprudentie omtrent contractvorming in de bouw;
 6. kennis te hebben van pseudo-regelgeving zoals het voormalige GIW die een relatie tot het bestek hebben;
 7. in staat te zijn een werkbeschrijving op te stellen;
 8. honorariumstelsels (SR/RVOI/DNR) en de rol van het bestek daarin te kennen;
 9. kennis te hebben hoe sloop-, reparatie- en verbouwwerkzaamheden in een contract kunnen worden vastgelegd;
 10. een bestekboek te kunnen analyseren en beoordelen;
 11. een werk op diverse manieren te kunnen beschrijven;
 12. inzicht te hebben in publicaties als (Europese) normen, praktijkrichtlijnen, ISSO-publicaties, CUR aanbevelingen etc. waaraan bestekteksten kunnen worden gerelateerd;
 13. inhoudelijk bekend te zijn met de actuele wet- en regelgeving in de bouw en de relevantie daarvan met het bestek;
 14. inzicht te hebben in diverse vormen van geschillenbeslechting in de bouwnijverheid;
 15. zich strategieën eigen te hebben gemaakt over het opstellen van een bestekboek;
 16. op de hoogte te zijn van de relatie bestek en de uitvoering van het werk alsmede directievoering;
 17. inzicht te hebben in hulpinformatie die de markt aanbiedt ten behoeve van het opstellen van bestekteksten;
 18. in- en externe communicatie te kunnen voeren over het bestek;
 19. inzicht te hebben in het verschil tussen vraag- en aanbod(bestek) specificaties en het opstellen ervan;
 20. diverse bureauprocessen te kunnen aansturen die het opstellen van het bestek veréénvoudigen;
 21. theoretisch in staat te zijn, met de opgedane kennis in grote mate zelfstandig en efficiënt een bestekboek op te stellen;
 22. door anderen opgestelde bestekken te kunnen hanteren;
 23. de UAV 2012 in een installatietechnisch bestek te kunnen toepassen;
 24. diverse methoden te kennen om bouwstoffen te beschrijven in een bestekboek;
 25. het verschil te kunnen onderscheiden tussen precontractuele en contractuele aspecten in een bestek;
 26. het verschil te kunnen benoemen tussen publiek- en privaatrecht;
 27. een functioneel- en resultaatsgericht bestek of de combinatie hiervan te kunnen opstellen;
 28. onder de bestekssystematieken zaken op te nemen in een bestekboek waarin nog niet is voorzien;
 29. de opdrachtgever van gedegen advies te kunnen voorzien inzake het bestekboek.


Programma/inhoud

Tijdens de opleiding worden vrijwel alle relevante onderwerpen die in een bestek aan de orde komen behandeld, waarbij de nadruk ligt op het juiste gebruik van de operationele bestekssystematieken en de toepassing daarin van de UAV 2012. Deze opleiding is geheel afgestemd op de beroepscompetentie uit het beroepscompetentieprofiel Bestekschrijver B&U. Tijdens de eerste les wordt het inhoudelijke programma uitgereikt.


Duur

De meerdaagse opleiding duurt (inclusief examen) 12 lesdagen. Per cursusseizoen wordt één groep geformeerd. De groep start begin januari, op de woensdagen en eindigt halverwege juni. De 12 lesdagen zijn over deze periode evenredig verdeeld. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken van 100 minuten en duurt van 13.30 tot 21.30 uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen 17.00 en 18.00 uur zal een diner worden verzorgd.


Plaats en data

De meerdaagse opleiding wordt gehouden bij Aspectibus te Apeldoorn. De lesdata zijn: 

 1. woensdag 10 januari 2024, les 1 (week 2);
 2. woensdag 24 januari 2024, les 2 (week 4;
 3. woensdag 6 februari 2024, les 3 (week 6);
 4. woensdag 21 februari 2024, les 4 (week 8);
 5. woensdag 6 maart 2024, les 5 (week 10);
 6. woensdag 20 maart 2024, les 6 (week 12);
 7. woensdag 3 april 2024, les 7 (week 14);
 8. woensdag 17 april 2024, les 8 (week 16);
 9. woensdag 1 mei 2024, les 9 (week 18);
 10. woensdag 15 mei 2024, les 10 (week 20);
 11. woensdag 29 mei 2024, les 11 (week 22);
 12. woensdag 12 juni 2024, examen, les 12 (week 24);
 13. woensdag 26 juni 2024, herexamen (week 26).


Cursuskosten

De kosten voor deze meerdaagse opleiding zijn € 4.650,-- per cursist (prijsstelling 2024), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank, diners, digitale syllabus, overig studiemateriaal zoals de STABU-Standaard 2012 (met daarin opgenomen de U.A.V. 1989 en de UAV 2012), individuele telefonische en elektronische (e-mail) begeleiding en (her)examengelden. Op de opleiding zijn de "Algemene Voorwaarden Aspectibus" van toepassing.

unsplash